SVOBODA, R. Konstrukce experimentálního jednoválcového motoru s plovoucí vložkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Diplomant pracoval při řešení diplomové práce průběžně a samostatně, dílčí úkoly plnil převážně podle plánu. Práce popisuje současný stav řešení daného problému a následnou aplikaci na dané téma. Diplomant při tvorbě práce zvládnul moderní CAE nástroje. Konstrukční stránka práce je popsána v přiložené výrobní dokumentaci. Odhad finanční náročnosti je rovněž přiložen. V práci se vyskytuje několik nepatrných formálních nedostatků (především nižší kvalitu některých obrázků), avšak nikoliv na úkor technické úrovně řešení daného problému. Celkově práce svým obsahem splňuje požadavky zadání. Výsledky práce poskytují nové poznatky využitelné pro další činnosti ústavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce pana Radovana Svobody se zabývá konstrukcí experimentálního jednoválcového motoru s plovoucí vložkou. V úvodní části je obecně rozebráno tření v pístových spalovacích motorech a metody resp. konstrukce plovoucích vložek pro měření ztrát ve válci. Kapitoly jsou přehledně zpracovány, ovšem kvalita obrázků je velmi špatná. Kapitola 4 popisuje konstrukci samotného jednoválcového motoru. Konstrukce působí na první pohled velmi čistým a elegantním dojmem. Student se snažil velmi chytře využít co nejvíce komponentů ze sériového motoru a tím výrazně snížit výrobní náklady. Dle mého názoru je nevhodné řešení použití rozvodového řetězu, protože jeho provozní požadavky (mazání, utěsnění, napínání) přináší zbytečné komplikace. Další otázkou, zda je vhodné dělení klikové skříně v ose klikového hřídele, protože při tomto řešení je obecně komplikovanější správné vzájemné polohování horní a spodní části skříně (to jak pro uložení hlavních ložisek, tak pro vzájemné obrábění). Z přiložené výkresové dokumentace je zřejmé, že student tento problém vůbec neřešil. Stejný problém je u dělené skříně pro vyvažovací hřídele. I zde je absence vzájemného vystředění. Stejně tak otvory (uložení) valivých ložisek jsou dle mého názoru nevyrobitelné. Dle textu je spojení klikové a vyvažovací skříně pomocí L-profilů. Vzhledem k absenci těsnění, vzájemného středění a použití ozubených kol se šikmým ozubením, je toto řešení velmi diskutabilní až nefunkční. Samostatnou kapitolou je návrh plovoucí vložky. Zde je nutné podotknout, že její řešení je velký problém i pro velké výzkumné organizace. Proto je nutné ocenit studentův přístup a snaha o co nejlepší řešení jak z hlediska funkce, tak zejména přesného měření. V kapitole 4.2.2 jsou popsány možné varianty utěsnění plovoucího válce. Jako výsledné řešení student zvolil utěsnění pomocí silikonového elastomeru. Toto řešení je na první pohled velmi elegantní, je ovšem diskutabilní, jak se bude silikon chovat za provozu při působení vysokého tlaku, teplot a také proudění plynů. Z pohledu funkce motoru, lze tomuto řešení také vytknout velmi zhoršené chlazení prvního pístního kroužku v oblasti horní úvratě. Provedená pevnostní analýza dokumentuje vhodnost zvoleného uchycení plovoucí vložky. V práci se vyskytuje několik formálních nedostatků, jako špatná kvalita obrázků a nesouhlasící odkazy na čísla obrázků v textu. Celkově práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 61839