BASTL, O. Chladicí okruh pro formulový motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem pana Ondřeje Bastla bylo provést návrh a realizaci chladicího okruhu pro formulový motor studentské formule. Při řešení práce student postupoval samostatně a využil všechny znalosti získané během studia na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Při řešení své práce student jednoznačně prokázal svůj inženýrský konstrukční přístup v oblasti spalovacích motorů. Prokázal organizační schopnost navrhnout a sestavit měřicí řetězec, formulovat optimální požadavky na chlazení, navrhnout nový chladicí systém a následně zajistit jeho výrobu. Zároveň chci vyzdvihnout jeho práci v rámci samotného studentského týmu. Svým osobním přístupem a nasazením výrazně pomohl samotnému studentskému týmu. Všechny požadavky zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Diplomová práce pana Ondřeje Bastla se zabývá konstrukčním návrhem chladicího systému vozu formule student. Pro správné dimenzování chladící soustavy bylo provedeno měření vstupních parametrů výpočtu. Následně byly vypočtené parametry chladiče ověřeny na měřícím stavu firmy HVVC, se kterou student při návrhu a výrobě spolupracoval. Pro návrh chladicího systému vozu Dragon 3 byla provedena CFD analýza za účelem nalezení vhodného konstrukčního uspořádání termostatu. Práce svým rozsahem splňuje zadání v celém rozsahu a může být do budoucna návodem jak postupovat při konstrukčním návrhu chladicího systému vozu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 61844