VINCENC, J. Návrh zařízení pro testování a měření ovládacích sil automobilových sedadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Předložená práce se zabývá návrhem zařízení pro testování a měření ovládacích sil automobilových sedadel. Práce má celkem 102 stran a je členěna do 16. kapitol. První dvě kapitoly se zabývají motivací pro vytvoření předložené práce a tato je dobře zdůvodněna. V následujících dvou kapitolách podává autor stručný, ale přehledný popis automobilových sedadel a popis testů a měření, které jsou u nich prováděny. V šesté kapitole je přehled základních testovacích a měřicích zařízení používaných během testování automobilových sedadel. Kapitoly 7 – 13. se zabývají formulací řešeného problému, definicí zákaznických požadavků, návrhem a volbou technického řešení až po tvorbu přehledového modelu zařízení. Celý návrhový proces je řešen pomocí metodiky MFD. V závěru práce se je provedena analýza rizik navrhnutého zařízení. Celá práce je velmi dobře a přehledně členěna do jednotlivých kapitol a poskytuje dobrý přehled o autorově práci. Student splnil všechny vytyčené cíle zadání. Po jazykové a grafické stránce je práce na dobré úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61869