SYROVÝ, A. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Výsledný návrh objektu studentského bydlení je výsledkem usilovného hledání výtvarného výrazu tohoto specifického druhu stavby. Takový přístup ke zpracování zadaných úkolů hodnotím u pana Syrového velmi vysoko. Objektu by slušelo poněkud větší výškové členění jednotlivých obytných sekcí vůči sobě, základní koncept by tak více vynikl. To by ale pravděpodobně nekorespondovalo s předepsanými kapacitním nároky, které jsou dle mého názoru pro řešenou lokalitu nadlimitní. Projekt si udržel relativně vysokou výtvarnou úroveň i po skloubení všech stavebně technických požadavků na konstrukce a řešení provozu řešeného objektu Otázky a náměty k obhajobě: - možnost aktivnějšího zapojení přilehlého nábřeží do celkového řešení objektu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studen Adam Syrový pracoval na projektu velmi zodpovědně, stejně jako v na dřívějších pracích, které absolvoval na pod mým vedením.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hrubý, Jan

výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor zvolil netradiční kosoúhlý prostorový koncept se snahou o naplnění požadovaných objemů zadání. Řešení je v kontextu se stávající zástavbou a fragmentace hmot reaguje na měřítko daného místa.
Architektonické řešení A Architektonický koncept je ovlivněn kosými úhly v celkovém řešení. Zatímco v hmotách působí dobře, v půdorysech se projevují tradiční problémy takovýchto konceptů, tj. problematické využití ostrých koutů, komunikace atd.
Provozní řešení B Provozní řešení nevykazuje zjevných chyb. Přes zjevnou snahu autora a jistou zajímavost a neotřelost se nelze vyhnout neekonomickému řešení ploch. Komunikace, rozpačitost schodišťových prostorů, komplikované zařízení obytných pokojů. Samotný pohyb v prostoru, jeho přehlednost a také bezpečnost provozu bude zřejmě ztížená.
Technicko konstrukční řešení A Přes komplikovaný koncept je technické řešení propracované, na dobré úrovni, svědčící o schopnosti autora dané problémy řešit.
Formální úroveň A Formální úroveň odpovídá požadavkům na výstup bakalářské práce. Navíc je sympatická snaha o nekonvenční řešení a osobitou grafiku. Vizualizace je však tradičně smířlivá a neodpovídá plně realitě navržené hmoty. Nedobře působí ve výkresové části přechod z černo-bílé na bílo-černou grafiku.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39679