KLUS, M. Měření a analýza elektroencefalogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubicová, Vladimíra

Študent popísal problematiku elektroencefalografie na primeranej odbornej úrovni. Prínosom bakalárskej práce je vytvorenie programu v prostredí Matlab pre analýzu EEG s prehľadným užívateľským rozhraním. Vytvorený program bol overený na vlastných nameraných signáloch. Študent si teda počas vypracovávania bakalárskej osvojil problematiku merania EEG, exportu nameraných dát a aj samotného spracovania EEG. V teoretickej časti práce mohla byť hlbšie rozobraná problematika spracovania EEG signálov a mohli byť uvedené aj iné spôsoby výpočtu spektrálnej výkonovej hustoty. Počas riešenia bakalárskej práce študent preukázal veľmi dobré teoretické vedomosti a praktické zručnosti a prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Chmelař, Milan

Pan Michal Klus měl za úkol ve své bakalářské práci za úkol ve své bakalářské práci nastudovat problematiku záznamu a zpracování EEG signálu, dále pak se měl seznámit se spektrální analýzou signálu a a plikovat ji na vlastní naměřené signály. Pro tyto účely měl navrhnout program v jazyku MATLAB. Úvodní část je zpracována přehledně. Je v ní popsána jak centrální nervová soustava, tak i historie elektroencefalografie a je zde i zmínka o používaných elektrodách. Zde snad jen jednu připomínku. EEG čepice je nepochybně prostředkem užitečným, není nutno se starat o pozici elektrod a její nasazení je pohodlné a rychlé. Má však i své nevýhody, které se projeví v případě velkého přechodového odporu elektroda-kůže u některé z elektrod, kdy k elektrodě není přímý přístup. Druhá část je věnována vlastnímu snímání EEG signálu a jeho hodnocení. Zde bych byl očekával alespoň zmínku o tom, co se na signálu z mozku hodnotí. Z textu je zřejmé, že byl zkoumán vliv otevření očí na spektrální složení signálu. Ze vzorce 4.1 /str.20) je zřejmé, že pro následné zobrazení nasnímaného signálu bylo použito napětí zvolené elektrody oproti referenci. Nikde to však dále není výslovně uvedeno a napětí jsou (podle popisků u obrázků) prezentována jako napětí jedné elektrody.Při standardním hodnocení bývá zvykem zobrazovat i signály z dvojic elektrod na hlavě. To EEG Alien umožňuje (přepočtem z nasnímaných signálů). Možná šlo zvolit pro zobrazení jako alternativu i tuto možnost. V zadání práce to ovšem výslovně uvedeno nebylo. I přes některé vznesené připomínky si myslím, že zadání bakalářské práce pana Michala Kluse bylo splněno a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 39547