KOTLÁNOVÁ, M. Analýza mikroskopického obrazu v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Hlavním cílem práce bylo se seznámit s možnostmi, které nabízí LabVIEW pro obrazové zpracování a analýzu, a vytvořit k tomuto účelu software se zaměřením na mikroskopický obraz. Studentka důsledně prostudovala nabídku funkcí v LabVIEW a seznámila se s jejími teoretickými základy. V praktické části využila většinu těchto dostupných funkcí. Vyhotovený software plně funkční. Dokáže načíst snímky z pořízené mikroskopickou kamerou a provádět řadu obrazových zpracování a také základní analýzu obrazu. Studentka pracovala průběžně a samostatně. Její práci hodnotím velice kladně, celá práce je i po formální stránce kvalitně zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Cílem práce bylo vytvořit program v prostředí LabVIEW určený pro získávání a zpracování obrazů z mikroskopických systémů. Předložená práce má rozsah 53 stran a její členění je velice přehledné. V prvních částech je představena teorie k problematice, zde vytýkám pouze nevhodnou citaci neobhájené diplomové práce (Straka, S.: Segmentace obrazu). Další podstatnou část práce tvoří návrh a popis implementace metod zpracování obrazů v prostředí LabVIEW. Navržený program je plně funkční, pouze s drobnými uživatelskými nedostatky. Studentka prokázala velké programátorské schopnosti i znalost problematiky zpracování obrazů. Po formální stránce je práce na výborné úrovni, vytýkám pouze nízkou kvalitu některých obrazů. Zadání práce je splněno v celém rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 39549