KOCICH, P. Extrakce obličejových únavových charakteristik řidiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Zadání diplomové práce pana Kocicha nese název Extrakce obličejových únavových charakteristik řidiče. Konkrétním úkolem bylo sestavit provozuschopnou aplikaci pro stanovení míry únavy řidiče při jízdě pomocí kamery umístěné v interiéru vozidla. Aktivitu a samostatnost diplomanta při řešení úlohy lze charakterizovat jako nadstandardní stejně jako úspěšnou snahu realizovat práci v zahraničí a dokument sepsat v anglickém jazyce. Naopak odborná úroveň práce je možná i díky předchozím kladům mírně pod průměrem. Zejména se to týká experimentální části, v níž měly být podrobněji a hlavně systematičtěji zkoumány různé únavové charakteristiky známé z literatury. Rovněž dokument práce vykazuje množství formálních a někdy i věcných chyb, což zcela zbytečně snižuje hodnotu jinak zdařilého dokumentu a skutečně odvedené práce. Vzhledem k převažujícím kladům dokumentu a inženýrskému přístupu diplomanta doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 37/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání diplomové práce je značně náročné po stránce odborné i časové. Podle předložené práce se dá říci, že zadání bylo splněno. Diplomant se však z možných obličejových rysů vhodných pro detekci únavy soustředil pouze na oči. Předložená práce svědčí o značném stupni znalosti diplomanta v příslušné problematice, kterou musel nastudovat z příslušné literatury. Vyzkoušel a zhodnotil značné množství metod, z nichž vybral řešení. Výsledné testy metod shrnul do grafů, ze kterých odvodil parametry pro vlastní aplikaci. Orientaci v grafech (kapitola 6.3) zhoršují různá měřítka a počátky grafů. U Figire 6.4 se dokonce objevil vzorek se zápornou délkou trvání. U těchto grafů mělo být uvedeno za jakých podmínek byly získány. Práci lze považovat za samostatné dílo diplomanta. Hlavním nedostatkem práce je její nekoncepčnost a nepřehlednost z hlediska faktické i písemné. V práci mi chybí rozbor úlohy, včetně v současnosti používaných metod a možností jejich využití, kladů a záporů. Tato část je částečně zahrnuta v části popisující řešení, často se zde však vyskytují obrázky, které nejsou popsané a i když jsou vydávány za výsledek metody, není popsáno jaké informace z nich lze vyčíst a v čem by mohly být lepší (3.1.1.2, 3.1.2.1...). Vlastní popis práce včetně zhodnocení je však popsán kvalitně až na zápisy vzorců, které mají špatně formátované číslování a často jim chybí popis proměnných a bližší rozbor (str. 25, 30, 33 ...). Celou práci provází špatné odkazy - buď žádné (str. 25, 26), nebo odkazující na neexistující obrázky (str 14, ...). Uváděné zkratky by mohly být při prvním výskytu vysvětleny (fps, 2D, 3D...) nebo by měl být zařazen seznam zkratek s jejich vysvětlením. Práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a navrhuji hodnocení ....

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 38932