KUDĚLKA, P. Virtuální přístroj pro měření vlastností ultrazvukových měničů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro měření frekvenčních charakteristik ultrazvukových měničů v prostředí LabView. Tu se podařilo, za pomoci vedoucího, vytvořit a použít ji pro několik experimentálních měření, jejichž výsledky jsou uvedeny v bakalářské práci. Součástí práce bylo i vytvoření velmi jednoduchého přípravku, což bylo pro studenta časově náročné. Zadané experimenty se podařilo realizovat a vyhodnotit. Formální stránka práce je na horší úrovni - jedná se především o nevhodné formátování a kvalitu některých obrázků. I přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student se měl seznámit s vlastnostmi ultrazvukových měničů a navrhnout program v prostředí LabVIEW pro jejich měření. V teoretické části student popisuje ultrazvukové měniče, v některých částech je tento popis poněkud nepřehledný a rovněž chybí popis některých vzorců. Navržený program umožňuje měřit data pro stanovení frekvenční charakteristiky ultrazvukových měničů, ale jeho popis je příliš stručný. Po formální stránce mám k práci hned několik výhrad. Student téměř vůbec necituje použité zdroje. Nevhodné je rovněž zpracování výsledných grafů a některých obrázků, které jsou zcela nepřehledné. Nevhodné je rovněž formátování některých části textů a rovnic, což může být do jisté míry způsobeno použitou šablonou.

Navrhovaná známka
D
Body
60

eVSKP id 22242