VOJTÍŠEK, J. Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Student se ve své práci zabýval analýzou dlouhodobých elektrokardiografických záznamů. Prostudoval zakladní metodiku posuzování dlouhodobých EKG signálů a výpočtů základních parametrů. Student si v průběhu řešení své práce navrhnul vlastní experiment, naměřil vlastní signály a tyto zpracoval s následným posuzením vlivu polohy měřené osoby. Navržená programová aplikace obsahuje detektor R-R vln a zpracování tachogramu. Programová aplikace je vytvořena v grafickém rozhraní s podrobnými popisy všech grafů a podrobnou nápovědou. Student ke své práci přistupoval velmi zodpovědně a se zájmem. Práce je splněna ve všech bodech zadání. Student se zúčastnil studentské soutěže EEICT 2009, kde svou práci prezentoval v anglickém jazyce a získal 3. místo v kategorii B2 - Elektronika, komunikace a zpracování signálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student se seznámil s problematikou variability srdeční frekvence a vytvořil program s grafickým uživatelským prostředím pro zpracování a prezentaci dat, čímž splnil zadání bakalářské práce. Navržené grafické prostředí je velmi zdařilé, nicméně kvalita navrženého programu je přímo závislá na kvalitě navrženého QRS detektoru, který není příliš spolehlivý. Součástí práce je popis realizovaného experimentu, kterým byla ověřena schopnost programu analyzovat variabilitu srdeční frekvence. Po odborné stránce je práce kvalitní. Formální stránce práce je nutné vytknout podprůměrnou kvalitu obrázků v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 22245