BARTONČÍK, M. Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Úkolem diplomanta bylo vytvořit vizuální systém pro autonomní rozpoznávání výrazu tváře u obecně neznámých osob. Pro správné řešení bylo potřeba navrhnout a implementovat detekci tváře ve snímcích sekvence, detekci charakteristických rysů a konečně i rozpoznání výrazu tváře na základě získaných charakteristik. Student částečně nastudoval a zpracoval teorii, a přestože od začátku projevoval o zadané téma nadšený zájem, výsledky práce tomu příliš neodpovídají. Přesvědčivá není zejména část stabilní segmentace obličejové části a část klasifikačního mechanizmu vyhodnocující aktuální výraz osoby. Z hlediska práce s literaturou byl však diplomant velmi dobrý, stejně tak poctivě přistupoval ke konzultacím a zadané téma řešil rovnoměrně během celé doby práce na diplomovém projektu. Právě vzhledem k pracovitosti a nadšení diplomanta mohlo být řešení zadání i zpracování samotného textového dokumentu na mnohem vyšší úrovni a bez zbytečně vysokého počtu logických a gramatických chyb. Přesto se domnívám, že předložená práce splňuje alespoň základní požadavky na inženýrskou praxi a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce F 9/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Babinec, Tomáš

Zadání práce rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob lze zařadit mezi odborně i časově náročnější úlohy. Úspěšné řešení úkolu vyžaduje skloubení znalostí z oblasti počítačového vidění, strojového učení, základů pravděpodobnosti a programování. V textu práce, která má celkem 54 stran, se pan Bartončík věnuje převážně teoretické rešerši metod a algoritmů, které souvisí s dosažením cílů vytyčených zadáním. Oceňuji, že student pracoval se širokým spektrem odborné literatury. Způsob shrnutí nabytých znalostí v samotném textu práce a jejich následné využití při tvorbě vlastního řešení mě však nepřesvědčuje o tom, zda diplomant zpracovávané problematice skutečně porozuměl. Výsledky, kterých pan Bartončík dosáhl, má prezentovat konzolová aplikace, jejíž činnost je popsána v kapitole 8.2. Program pracuje se segmentací barvy kůže, kterou student sám implementoval a dále volá funkce z knihovny pro zpracování obrazu OpenCV, které slouží k nalezení obličeje ve snímku pomocí Haarových příznaků a detekci významných bodů metodou SURF. Bohužel, práci s živým obrazem jsem nemohl ověřit pro množství chyb, které se vyskytly za běhu programu. Zpracování uloženého video záznamu fungovalo alespoň několik vteřin pouze se souborem „Testing01.AVI“, který student přiložil na CD. Získané výsledky rozpoznání výrazu tváře však zcela neodpovídaly zachycené skutečnosti. Zhodnocení dosažených výsledků v kapitole 8.3 bylo studentem zpracováno jen velmi vágně a to v silně subjektivní rovině. Z uvedených informací není v žádném případě možné utvořit si představu o real-time možnostech systému ani o spolehlivosti rozpoznání výrazů tváře, což jsou základní požadavky zadání. Text práce je plný překlepů, gramatických chyb a typografických nedostatků. Chybějící slova, minimální užití interpunkce v souvětích a zcela náhodné střídání první osoby jednotného a množného čísla významně znesnadňuje porozumění obsahu. Práce mnohdy připomíná neuspořádaný tok myšlenek bez vzájemných souvislostí. U rovnic často chybí vysvětlení významu jednotlivých veličin. Přes výše zmíněné nedostatky hodnotím práci známkou E (54 bodů) a doporučuji ji tedy k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
E
Body
54

Otázky

eVSKP id 38938