KRAJČIK, L. Kinetika krystalizace kopolymerů PP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bálková, Radka

Student se celé práce zhostil velmi odpovědně. Výborně a samostatně provedl experimentální část, která byla časově velmi náročná. Velmi dobře zpracoval také výsledky, kterými byly stovky snímků. Dost dobře si poradil i s teoretickými podklady. Ocenit musím kvalitu českého jazyka, který není studentovým rodným jazykem. Práce je významná z hlediska příspěvku studia kinetiky izotermní krystalizace polymerních kompozitů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Poláček, Petr

Tato bakalářská práce se zabývala studiem kinetiky krystalizace tří typů rázuvzdorných kopolymerů polypropylenu (PP) s ethylen-propylenovým kaučukem (EPR), které se lišily polymeračními technologiemi. Navíc se zjišťoval vliv po násobné extruzi na rychlost růstu sférolitů z důvodu studia procesní stability materiálu. Teoretická část je přehledně rozdělena do tří hlavních kapitol, které pojednávají o kopolymerech, morfologii a krystalizaci polymerů. Poslední dvě jmenované kapitoly stručně informují o metodách, které slouží ke studiu morfologie sférolitů a kinetiky jejich vzniku. Ve výsledcích jsou zhodnoceny rychlosti izotermní krystalizace kopolymerů a DSC křivky. Bohatá obrázková část obsahuje snímky sférolitů a jejich růstu pořízené pomocí optického mikroskopu. Na str. 45 chybí odkaz na Obr. 56 (v elektronické verzi je to v pořádku). Do grafu (Obr. 56) by bylo vhodnější uvést, kterým směrem je pík endotermický/exotermický. Získaná data jsou dostatečně popsána a diskutována. Předložená práce je dobrým přínosem doplňující rozsáhlejší studii kopolymerů PP/EPR.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38939