ZUKALOVÁ, K. Řízení developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce splňuje zadané úkoly a cíle. Rovněž po stránce formálního uspořádání a odborné úrovně odpovídá požadavkům pro tento typ práce a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce je vypracována v souladu se zadáním a v požadovaném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V teoretické části jsou uvedeny definice pojmů souvisejících se zadanou problematikou a velmi podrobně jsou popsány činnosti developera a jeho rozhodování v jednotlivých fázích projektu. Studentka uvádí rovněž rizika a vlivy, které rozhodování developera a řízení projektu ovlivňují.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Praktická část navazuje na teoretickou, řízení projektu a činnosti developera v jednotlivých fázích jsou demonstrovány na realizaci developerského projektu bytového domu DORADO.
Odborná úroveň diplomové práce B Studentka se orientuje v dané problematice, v diplomové práci uplatňuje i své zkušenosti z praxe.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínosem jsou poznatky z vyhodnocení průběhu realizace developerského bytového domu, které lze uplatnit při přípravě nových projektů obdobného charakteru.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a úprava je velmi dobrá, textová část je doplněna tabulkami a grafickými schématy. Vizualizace bytového domu, která tvoří přílohu, mohla být vložena i do textové části.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Teplý, Petr

Cíle práce, které si autorka stanovila na začátku, byly splněny a navíc prokazuje velmi dobré znalosti v developerské oblasti. Práce byla jistě pro autorku velmi přínosná i z hlediska jejího současného pracovního zařazení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62886