FALTUSOVÁ, V. Snížení ceny rodinného domu v Lelekovicích v důsledku zjištěných vad a poruch. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Weigel, Lubomír

Předložená diplomová práce je vypracována solidně a pečlivě, i když není prosta některých nedostatků, jak výše uvedeno. I přesto si práce zaslouží, aby byla doporučena k obhajovbě s hodnocením výborně/A. Studentka diplomovou práci několikrát připraveně konzultovala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Odevzdaná diplomová práce čítá 130 stran, zabývá se zadaným tématem a řeší všechny zadané dílčí úkoly: byl proveden podrobný popis RD v obci Lelekovice a rozebrány na objektu zjištěné vady, byl proveden rozbor vhodných metod pro stanovení snížení ceny nemovitosti s vadou, a RD touto metodikou oceněn. Byl proveden návrh metodiky výpočtu snížení hodnoty RD s vadou.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je vypracována s pochopením zadané problematiky a systémově. Žádná z podstatných kapitol pro řešení problematiky nechybí, úroveň zpracování je velmi dobrá.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Studentka si samostatně a iniciativně obstarala potřebné podklady a vstupní údaje pro úspěšné řešení a vybrala adekvátní metody řešení zadaného úkolu. Její analytickou činnost hodnotím jako velmi dobrou, i když ojediněle byla cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky nesprávně ztotožněna s cenou obvyklou (např. na str. 102 ve znaleckém posudku).
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomová práce je vypracována pečlivě, s rozmyslem a přehledem o řešené problematice, a nechybí jí systémové pojetí. Obsahuje ale i určité nedostatky: tak např. ač jedním z dílčích úkolů bylo provedení návrhu vhodné metodiky výpočtu ceny RD v Lelekovicích zatíženého zjištěnými vadami, tedy jeho ocenění ve stavu se zjištěnými vadami, nebyla tato cena nakonec v odpovědích na str. 56, ani v tabulce č. 8 v řádku "po poškození" na str. 55, ani v posudku na str. 120, uvedena.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Teoretické i praktické využití diplomové práce vidím v komplexnosti řešení a návodu ocenění RD s vadou, škoda jen, že se nepodařilo výslovně shrnout návrh metodiky do jednotlivých konkrétních bodů postupu ocenění.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Přehled použité literatury je uveden (i když není seřazen abecedně dle jmen autorů), při práci s literaturou ale byly dodržovány zásady pro citace dle ustanovení norem ČSN ISO 690 a 690-2.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce obsahuje mimo textu 7 instruktivních obrázků, 8 přehledných tabulek a 3 obsáhlé přílohy (pasport RD, znalecký posudek a položkový rozpočet) s řadou dalších tabulek s výpočty a barevnými fotografiemi. Formální uspořádání práce má logickou strukturu odpovídající řešenému zadání, graficky je práce provedena úhledně a odborná jazyková úroveň na požadované úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Uhlová, Eva

Diplomová práce byla zpracována kvalitně. Vzhledem ke komentářům výše ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv zjištěné stavební poruchy na cenu konkrétního rodinného domu v Lelekovicích. V diplomové práci byly podrobně popsány způsoby zjištění vad a poruch staveb, včetně podrobného vysvětlení související odborné terminologie a způsobů oceňování staveb.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Metoda zvolená pro řešení diplomové práce je vhodná. V teoretické části se autorka zabývá vysvětlením základních pojmů z oblasti právních pojmů souvisejících s oceňováním nemovitostí, včetně vysvětlení základních metod a principů oceňování nemovitostí. Ve výpočtové části je zpracováno ocenění nemovitosti 2 různými způsoby, včetně položkového rozpočtu nákladů nutných na odstranění poruchy až po výpočet výše majetkové újmy.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Práce je zpracována na výborné úrovni.
Obtížnost a správnost řešení B Výše majetkové újmy je stanovena v souladu s obecně uznávanými principy. Odhad prodejní ceny stavby s vadou (kap. 3.2.3 na str. 56) je k diskuzi – cena, která je autorkou práce nazvána „cenou obvyklou“ je ve skutečnosti cenou zjištěnou (slouží pro výpočet daně z převodu nemovitosti). Další nepřesnosti v terminologii se vyskytují ve vzorovém znaleckém posudku – příloha B, str. 85 a další. Jedná se o znalecký posudek na cenu nemovitosti – rodinného domu, jako účel posudku je uvedeno „zjištění vyhláškové ceny pro prodej“. Na str. 102 dále cenu objektu zjištěnou porovnávacím způsobem nazývá nesprávně cenou obvyklou. Navíc je v posudku zpracováno ocenění RD nákladovým způsobem a jako závěrečná informace je uvedena výše zhodnocení rodinného domu opravami. Závěr vzorového znaleckého posudku je tedy v rozporu s účelem posudku.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce poskytuje ucelený přehled možných statických poruch i způsobů odstranění, podrobným způsobem je vysvětlena terminologie související s tímto tématem, včetně právních pojmů. Srozumitelným a přehledným způsobem jsou zpracovány části, v nichž autorka řeší sanaci poruchy, včetně vyčíslení nákladů na její odstranění, výši majetkové újmy i výpočet výše zhodnocení rodinného domu. K diskuzi je způsob stanovení prodejní ceny rodinného domu ve výši 1 022 700,- Kč – bez podrobného průzkumu trhu v dané lokalitě a okolí (tj. stanovení obvyklé ceny RD porovnáním a odpovídajícím komentářem).
Odborná jazyková úroveň A Text je na dobré odborné jazykové úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Text včetně grafických příloh i tabulek je po stránce formátu i pravopisu zpracován kvalitně.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62858