PAŘENICA, M. Realizace poslechových testů pro subjektivní hodnocení kvality zvukových signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rášo, Ondřej

Student pracoval aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, zadání splnil v plném rozsahu. V rámci své práce student realizoval jeden poslechový experiment a statisticky jej vyhodnotil. Součástí této realizace bylo i vytvoření programu pro tento experiment. Drobné výtky mám k úrovni a kvalitě použitých obrázku, zejména pak grafů (viz. například spektrogramy na str. 50). Celkově hodnotím práci jako výbornou. Hodnocení A/93.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Cílem bakalářské práce bylo provedení a zhodnocení subjektivních poslechových testů, které hodnotí slyšitelnost šumu pozadí v hudební záznamech. Úvodem lze říci, že cíle práce byly bezezbytku splněny. Práce je napsána přehledně, má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly jsou vystavěny tak, že popisují tu správnou cestu k řešení daného problému. Uvedené postupy se mohou stát vzorovými pro provádění podobných subjektivních poslechových testů. Teoretický úvod je poměrně rozsáhlý nad míru běžné bakalářské práce. Praktická část pak zcela popisuje návrh, provedení a analýzu konkrétního experimentu. Z věcného hlediska je nesprávně popsán vznik stochastického zkreslení rovnicí (5.2), kdy výše uvedený popis zobecňuje všechny typy zkreslení. Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni, jen je vhodné používat konzistentní názvosloví a nepoužívat v různých částech práce různé názvosloví pro totéž, např. frekvence x kmitočet. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci hodnotím 95 body.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 62865