VONDRÁK, R. Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Jihlavsko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Jůza, Petr

Předložená diplomová práce má na dobré úrovni zpracovanou teoretickou část, zabývající se pasivní bezpečností pozemních komunikací. V kapitole 6.4 postrádám ekonomické porovnání následků nehod (v práci je uvedeno) s ekonomickou náročností navrhovaných opatření. Velmi vhodné by bylo v práci uvést i další možnosti v případě uvolnění dostatěčných finančních prostředků (rozšíření komunikace, oprava nevyhovujících příčných sklonů apod.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Simonová, Eva

Diplomová práce je svým zadáním velmi zajímavá. Zvolené podkladové materiály jsou odpovídající, kromě citované vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., která je zrušena vyhláškou č. 30/2001 Sb. Teoretické kapitoly jsou zpracované na základě dostupných Metodik přehledně a je možné je dále využívat při zpracování praktické části, čehož diplomant nevyužil. Sám se odkazuje na kapitoly, kde je uvedena zjednodušená analýza řešení jednotlivých lokalit, kterou nedodržel. Na základě jím prezentovaných údajů tak není možné nehodové děje vyhodnotit, neboť zde zcela chybí popis nehodového děje - časový výskyt, povětrnostní podmínky, místo nehody, druh nehody a směr jízdy vozidel. Z tohoto důvodu není ani vykreslen pro jednotlivá kritická místa kolizní diagram, který by odhalil skupiny nehod, které v dané lokalitě nastávají. Teprve na základě kolizního diagramu a terénní prohlídky je možné provést návrh na opatření. Tedy - jsou-li na lokalitě nehody dle příčiny z důvodu nepřizpůsobení dopravně-technickému stavu vozovky + nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem + nepřzpůsobení rychlosti stavu vozovky apod. není možné navrhnout žádné opatření, nevím-li, za jakého počasí, za jakých světelných podmínek a v jakém směru se mi tyto nehody dějí. Navrhované opatření obecného charakteru o doplnění dopravního značení atd. jistě přispějí ke zvýšení bezpečnosti, ale neodstraní nehodové místo ani pravděpodobně nesníží počet dopravních nehod ve sledovaných lokalitách. Současně není jasné, proč je rozbor dopravních nehod proveden v letech 2007-2010 (4 roky), když jsou i volně dostupné aktuální údaje o dopravních nehodách na internetu (portálech aktualizovaných Policií ČR). Taktéž není jasné, proč byl proveden výběr nehodových lokalit pouze na základě hodnocení s Krajským ředitelstvím PČR Jihlava, a ne dle definice výběrového kritéria (která mimo jiné v textové části chybí), která vychází z typů dopravních nehod za tříleté období. Současně je škoda, že nebyla vybrána větší škála míst - např. křižovatka, směrový oblouk, přímý úsek či nějaké místo v intravilánu (diplomová práce nedefinuje, zda má být provedena analýza pouze v extravilánu), neboť tento výběr by byl pro diplomanta přínosnější, než řešení směrových oblouků a řešení střetů se zvěří. V závěrech diplomové práce chybí ekonomické vyhodnocení lokality, slovní hodnocení není ničím podloženo. Grafická a jazyková úroveň diplomové práce je velmi zdařilá. Svým zadáním je využitelná v praxi, bohužel její zpracování není dostatečně podrobné a závěry jsou příliš obecné. V případě aplikace závěrů do praxe je však zvýšení bezpečnosti na lokalitě možné. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37044