SMÉKAL, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Architektonická studie objektu vloženého do kontextu “Květné zahrady” je zpracována s profesionálním nadhledem a výjimečnou tvůrčí invencí. Architektura objektu /design/ je komponována jako svébytný umělecký “artefakt” rezonující s atmosférou stávajícího prostoru, nabízející pocit prožitku, či vědomí “čtvrtého rozměru” . Znamená to, že je plně respektována téměř bytostná přítomnost objektů stávajících, vypovídajících o kontextu, logice a reálném významu místa, což je základem filosofie tvůrčího záměru. Architektonický plán je postaven na spolehlivých znalostech konstrukčních systémů vložených do kompozice celku, což nabízí prostor pro nové možnosti v uplatnění materiálů /nejen konstrukčních/ a designerským detailů. Celkové hodnocení architektonického konceptu je vysoce pozitivní s tím, že architektura celku /nově navržený objekt v kontextu objektů stávajících / provokuje k dalšímu rozpracování a rozvíjení základního uměleckého záměru. Otázky a náměty k obhajobě: Předmětem odborné rozpravy by mohlo být téma zakládání objektu /včetně vodní nádrže/ a technologie použité při realizaci základní konstrukce objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Způsob práce studenta je vyprofilován jeho mimořádně dynamickou-tvůrčí osobností. Velmi cílevědomě a kreativně rozpracoval základní architektonický plán zadaného téma-objektu, jehož variantní studie konfrontoval s vizí, jejíž základem je budoucnost areálu “Květné zahrady”, vnímaného jako významný odkaz hmotné kultury.
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Bakalářská práce Jana Smékala je komplexním, rozsahem mimořádným a graficky náročným řešením daného zadání. Koncepce uspořádání objektů a provozů vychází z respektování stávající osy, na jejichž významových pólech jsou barokní voliéra a nové infocentrum. Také vedlejší kolmé osy jsou prodloužením podružných os libosadu, což přispívá k provozní celistvosti celku. K řešení širších vztahů - z praktického hlediska by asi bylo vhodnější neoddělovat voliéru od prohlídkového okruhu. Architektonické řešení nových objektů považuji za zdařilé. Organickými tvary i měřítkem zapadá do živého prostředí zahrady a nekonfliktním způsobem naplňuje požadavek Benátské charty na soudobý výraz architektury vkládané do historického prostředí. Dispozice infocentra obsahuje - při bližším pohledu - řadu vtipných a uživatelsky příjemných řešení. Také zásahy do historické vstupní budovy vykazují potřebnou míru empatie a nápaditosti. Potřebnou pozornost student věnoval všem částem řešeného území. Řešení je doloženo řadou kvalitních vizualizací i podrobnými konstrukčními detaily.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 23001