MARCINKA, P. Srovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Student stručně a srozumitelně v práci seznamuje s postupem pojišťoven při ohodnocení nemovitosti. Tyto metody pak na praktickém příkladu porovná s oceněním metodami používanými znalci. V práci postrádám možnosti korekce vypočteného pojistného plnění na základě vlastností domu, jeho umístění a podobně. Lépe mohla být popsána aplikace ocenění při sjednání pojištění nemovitosti. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Duchaň, Jiří

Způsoby oceňování nemovitostí jsou definovány přímo v Zákoně o oceňování. Oproti tomu však oceňování nemovitostí z pohledu pojišťoven je stanovováno jinou metodikou. Zadání posuzované DP je zajímavé již v tom, že v podstatě neexistuje srovnání těchto metodik. Přínos této DP spatřuji zejména v tom, že se podařilo na konkrétních příkladech porovnat, jak se liší stanovení ceny nemovitosti pojišťovnami od metodiky, které určuje výše uvedený zákon (tedy ze stavařského pohledu). Výsledek srovnání jasně ukazuje, že stanovení NOVÉ ceny nemovitosti vybranými pojišťovnami je nižší, než je stanoveno způsobem uvedeným v Zákoně o oceňování. Toto také je uvedeno v závěru DP. Přesto v závěru DP postrádám další návaznost na praktické využití poznatků DP – což jsem uvedl jako otázku – viz níže…

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 62987