VAŠÍČEK, P. Návrh počítačové sítě společnosti Exvalos, spol. s r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Velmi dobrá práce, prakticky využitelná jako podklad pro instalaci kabeláže. Doplňují otázky: 1. Vysvětlete výhodnost použití kabelů s lepenými páry a modulárních spojovacích prvků. 2. Jaký je důvod dvou samostatných elektrických okruhů v telekomunikační místnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popela, Blahoslav

Libí se mi, že předkladatel bakalářské práce se ve svém návrhu datové sítě velmi pečlivě věnoval značení a barevnému odlišení kabeláže. Tato na první pohled banální věc bývá často openuta a v případě řešení problemů s kabeláží přináší nemalé potíže a zdržení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62982