FRIŠHANSOVÁ, L. Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události na plaveckém stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Bohuslav

Diplomová práce byla zpracována velmi kvalitně a to především provedením: 1. Analýzy rizik souvisejících s využíváním chlóru a dalších látek v objektu plaveckého stadionu. 2. Modelováním úniku chlóru s využitím různých metod a komparací výsledků pro stanovení zóny ohrožení. 3. Zpracování postupu krizového štábu, subjektu s NL a podnikajících subjektů v zóně ohrožení v případě vzniku MU. 4. Zpracováním informací pro obyvatelstvo nacházející se v zóně ohrožení i mimo ní. Některé formální chyby jsou důsledkem šířky a hloubky zpracování práce, ale celkovou kvalitu nesnižují. Výsledky práce jsou přínosm pro praxi (budou využity při aktualizaci plánů úřadu) a výchovně vzdělávací proces. Otázky k obhajobě: 1. Na základě čeho byla zjištěna doba dojezdu záchranářů na místo vzniku MU? 2. Jaké podklady byly východiskem při zpracování plánu opatření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležel, Ludvík

Přístup zpracovatele diplomové práce plně odpovídá zadání. Zpracovaný "Plán opatření" je použitelný v praxi. Procesní složitost při tvorbě "Plánu opatření" a rozsah nezbytné koordinace odpovědných orgánů za ochranu obyvatelstva je zároveň cennou zkušeností zpracovatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62955