POLÁČEK, T. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mika, Otakar Jiří

Diplomová práce studenta řeší praktickou otázku "ideálních" dodávek vybraných chemických látek na Fakultě chemické VUT v Brně. Práce je pojata správně, zvolený přístup studenta odpovídá potřebách uvedené fakulty. Úroveň zpracování je velmi dobrá, obtížnost je střední a řešení problému studentem je správné. Uvedená práce má poměrně velmi jasné aplikační uplatnění přímo v podmínkách Fakulty chemické. Jazyková úprava, odborná terminologie, písemná a grafická úprava je velmi dobrá až výborná. Bude škoda, pokud diplomová práce nebude projednáná přímo s kompetentními pracovníky Fakulty chemické. V práci se vyskytly i malé chyby a nepřesnosti, které však nemají zásadní vliv na celkovou velmi dobrou až výbornou úroveň práce, jako např. Tab. 3 (str. 31), kde chybí třída 1 a 2 podle dohody ADR. Autor používá na str. 17 oba názvy metanol/methanol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 62952