SOUČEK, J. Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student se zabýval návrhem a analýzou jednofázových asynchronních motorů s pomocnou fází a trvale připojeným kondenzátorem. Nastudoval a na základě literatury provedl zjednodušený výpočet dvoupólového motoru, který ověřil v programu RMXprt. V druhé části práce provedl výpočet parametrů šestipólového motoru v programu RMXprt, výsledky srovnal s měřením a posoudil přesnost výpočtu. Nad rámec zadání se zabýval ověřením možností odhalení případných sedel na momentové charakteristice motoru pomocí programů Ansoft/RMXprt a Ansoft/Maxwell 2D, 3D, kde z časových důvodů bohužel již nebyl 3D model motoru pro analýzu vlivu natočení rotorových drážek dokončen. Student využíval konzultací a dostupnou literaturu, zadané úkoly zpracovával samostatně a zadání bakalářské práce splnil v požadovaném rozsahu.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená bakalářská práce má rozsah 53 stran a je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně ji lze rozdělit do tří částí. První část se zabývá teoretickým popisem konstrukce a principu funkce různých jednofázových asynchronních motorů. V druhé části je proveden návrh jednofázového asynchronního motoru s běhovým kondenzátorem, výsledky ručního návrhu jsou porovnány s výsledky z programu RMxprt. Ve třetí části je pomocí simulací a laboratorních měření analyzován šestipólový jednofázový asynchronní motor. V první části práce jsou odkazy na literaturu uvedeny pouze u obrázků, odkud bylo čerpáno při psaní textu a převzetí zde uvedených vztahů není uvedeno. Žádná z tabulek, uvedených v práci, není očíslována. Na Obr. 22 (str. 42) jsou uvedeny tři grafy s momentovými charakteristikami pro tři různé natočení drážek. Vhodnější by bylo uvést všechny tři momentové charakteristiky do jednoho grafu. Na Obr. 23 (str. 44) by měla být momentová charakteristika vypočtená pomocí metody konečných prvků programem Maxwell. Není ovšem zcela jasné, jak tento obrázek chápat. Je v něm velké množství bodů a jedna spojitá čára, která by zřejmě měla být momentovou charakteristikou. Význam bodů a jejich vztah k této spojité čáře není z obrázku ani z textu zřejmý. Spojitá čára nereprezentuje střední hodnotu získanou ze samostatných bodů (viz oblast kolem padesáti otáček) a v oblasti od 250-ti do 350-ti otáček nabývá záporných hodnot.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 62677