VINTR, P. Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Student prokázal značný zájem o téma DP a píli a samostatnost při hledání řešení (spojenou s častými konzultacemi). Je nadaným konstruktérem hledající nová řešení technických objektů z hlediska jejich MW, HW i SW.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holub, Michal

Diplomová práce zaměřená na návrh lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro robot s PKS představuje jednu z možných nasazení hydraulických systémů ve stavbě paralelních mechanismů. Samotné řešení práce je založené na podrobné rešerši z oblasti konstrukce a využití PKM. Při konstrukci lineární jednotky s hydraulickým pohonem bylo postupováno systematicky a volba jednotlivých komponent vychází z několika variant. Dále byl proveden orientační odhad pořizovací ceny včetně základní analýzy rizik se zdroji relevantního nebezpečí, které je spojeno s konstrukcí lineární jednotky. V poslední kapitole představil diplomant ideový návrh robotu s PKS, čím uzavřel i možné využití navržené lineární jednotky. Diplomová práce působí graficky dobře zpracovaně, uceleně a přehledně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62667