HOLOUBEK, D. Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Singule, Vladislav

Student vcelku splnil cíle ad 1) a ad 2) zadání bakalářské práce, nedostatkem však je, že z obsahu kap. 4. 5 nevyvodil žádné závěry. Cíl práce ad 3) je splněn pouze částečně – kap. 5. 1 a 5. 2 a schéma měřicího pracoviště na obr. 5. 2 lze za metodiku považovat jen stěží. Cíl ad 4) nebyl splněn vůbec a hlediska cíle ad 5) musím konstatovat, že chybí porovnání naměřených dat s technickou specifikací výrobce. Rozsah řešení je proto omezený, použitá metodika je však adekvátní k řešenému problému. Schopnosti studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry, vlastní přínos, využitelnost výsledků v praxi a samostatnost studenta při zpracování tématu jsou velmi omezené. Na úrovni práce se negativně projevila absence konzultací s vedoucím práce – student začal jevit zájem o konzultace až v posledních týdnech před jejím odevzdáním. Vcelku slušnou grafickou úroveň negativně ovlivňuje obr. 5. 2 (nakreslený od ruky) – to navozuje otázku, zda student ovládá některý z grafických editorů. Formální náležitosti práce zejména práce s literaturou včetně citací jsou na úrovni poněkud lepší. Bakalářská práce celkově splňuje pouze minimální požadavky na ni příslušnými předpisy kladené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Houška, Pavel

Předložená práce se zabývá měřením na elektricky komutovaných motorech. V první části práce je provedeno rozdělení motorů podle typů a jsou řešeny konstrukce jednotlivých typů. V další části je uvedeno konstrukční uspořádání některých typů EC motorů. Následované výčtem EC motorů z výrobního programu firmy Maxon motor ag. Poslední část práce se věnuje měření konkrétního EC motoru. Grafická úroveň práce je velmi slabá, množství obrázků je ve velmi nízkém rozlišení a za vrchol lenosti považuji to, že student do práce vložil naskenovaný náčrt od ruky (obr. 5.2). Množství obrázků není v textu použito a práce s citacemi je také spíše slabá. První věc, kteří si čtenář práce všimne, je střídání ekvivalentních termínů jako je např. EC a BLDC, které zhoršuje čitelnost práce a v některých případech vede na podezření, že autor termínům nerozumí a pouze je převzal. Z pohledu náplně a cílů práce mi přijde zbytečná kapitola 3, která přináší velmi povrchní a neúplně rozdělení elektrických strojů. Naopak tento prostor měl být věnován kapitole 4, ve které mi chybí definice veličin, které je možné měřit a jsou pro cíle práce nezbytné. Za nedostačující považuji popis měřícího pracoviště, který je odbyt osmi odrážkami a naskenovaným schématem zapojení pracoviště. Měřený motor v práci je popsán minimálně, není uvedeno jaké používá uspořádání a další parametry, které jsou tím pádem, v kapitole 4 zbytečně definovány. Za nedostatečný považují přístup k realizaci měření, které absolutně nedopovídá dnešním možnostem a je velká škoda, že se student nevěnoval více této problematice. Polední dva cíle práce jsou v textu pouze naznačeny. Přes všechny výše uvedené nedostatky doporučuji předloženou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 61641