PALACKÝ, V. Sestavení technologie pro součást "kabelová spojka" s etapou rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Výborně zpracované téma, úzce propojené s firmou. Předloženy jsou určité varianty s návazností na sériovou výrobu. K řešení konstrukčního a výrobního procesu součásti se využívají možnosti současné doby, jedná se o všeobecně rozšířené 3D softwarové produkty s vazbou do oblasti možností aditivní technologie. Standardní metody obrábění i v tomto případě mají své zastoupení, než je celá součást dokončená a připravená k funkci. Průběh řešení je podložen technicko-ekonomickým zhodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a konstrukcí dvou variant prototypů kabelových spojek, které umožňují propojení fotovoltaických panelů. Návrh a výroba kabelových spojek byla realizována ve spolupráci s firmami FitCraft Production a.s. a FitCraft s.r.o., které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Práce je ukončena ekonomickým rozborem operace vrtání průchozích otvorů kontaktní části kabelové spojky. Je zřejmé, že student věnoval zpracování bakalářské práce značnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafů. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61666