ČÍPEK, P. Parní turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP řeší návrh parní turbiny pro spalovnu odpadu. Diplomant si počínal velmi samostatně a na konzultace příliš nechodil. Při řešení ale měl podklady, které mu možnily provést základní návrh včetně radiálního stupně. Řešení má některé znaky nedostatku zkušeností, svým pojetím však splňuje požadavky zadání diplomové práce v celém rozsahu. Posluchač splnil zadání diplomové práce, proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

Student rozdělil turbínu do tří těles. První těleso je čistě radiální druhé axiální s radiálním prvním stupněm a třetí je složeno z axiálních stupňů. V práci není vůbec vysvětleno jakým způsobem student dospěl k tomuto řešení tj. rozdělení entalpických spádů a výběr typů stupňů (pozn. dne 3.6.2013 vložena Errata, kde student postup vysvětluje). Výpočet radiálního stupně VT dílu je proveden na základě odhadnutých součinitelů bez následného ověření výpočtem a optimalizací, která chybí prakticky všude. Student radiální směr z nějakého důvodu označuje jako axiální. Práce je řazena nelogicky především se jedná o různé součinitele, se kterými pracuje aniž by popsal co tento součinitel představuje popřípadě tento součinitel popisuje až o pár kapitol dále. Na druhou stranu práce obsahuje velké množství původních obrázků a úvodní kapitolu zaměřenou na stručný popis parních turbín a jejich regulace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 61612