SOKOL, J. Analýza jakosti mobilních jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Diplomová práce řeší problematiku z oblasti řízení jakosti v elektronické výrobě a její zadání vyplynulo z akutní potřeby firmy řešit velmi špatnou úroveň jakosti výrobků. Prvotním cílem bylo dosažení snížení hodnoty ppm výroby u produktů vykazujících nejvyšší poruchovost. Tento cíl byl splněn i přes krátkou dobu ke zpracování, neboť diplomant přišel až v průběhu semestru a čas pro zpracování byl omezen. Diplomant se poměrně rychle seznámil s danou problematikou a během zpracování diplomové práce musel zpracovat nemalé množství dat, jež nebyly kupodivu využívány pro řízení jakosti. Dokázal využít konzultací k vytvoření vlastního systému pro docílení snížení ppm a přitom pracoval samostatně a o stavu řešení průběžně informoval. Diplomová práce je zpracována v logickém sledu a má slušnou grafickou úroveň. Spolupráci s diplomantem lze hodnotit jako efektivní. V experimentální části DP byla provedena podrobná analýza poruch a byly definovány jejich příčiny. Rovněž byl proveden návrh opatření pro odstranní poruch, jenž vyústil v dosažení snížení poruchovosti. Diplomant dokázal pracovat s literaturou, byť jí v této oblasti není nazbyt, resp. pro každoý typ problematiky je nutno zvolit jistý kompromis. Problémy mu nečinily ani cizojazyčné texty. Celkový vzhled odpovídá inženýrské úrovni, jazykovou stránku nemohu posoudit, neboť práce je napsána ve slovenském jazyce..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 18/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bžoněk, Tomáš

Zadání diplomové práce v sobě zahrnuje tři základní témata - Analýza výrobních poruch na vybraných produktech, zpracování dokumentace pro řízení jakosti, stanovení modelu, který vykazuje největší poruchovost a navržení opatření, které povede k dosažení stanovené hranice poruchovosti 20 000 PPM. Jako první téma diplomant zvolil zpracování dokumnetace pro řízení jakosti. Na základě této dokumentace zpracoval analýzu poruch na vybraných produktech. Z těchto prodůktů na základě dat interní databáze vyhodnotil jeden produkt, který vykazoval největší poruchovost. Na tomto produktu určil nejzávažnější příčiny poškození a vhodně zvolil opatření, které vedlo ke snížení poruchovosti z hodnoty 150 000 PPM na hodnotu 50 000 PPM. Dle zadání diplomant touto prací prokázal efektivnost statistických nástrojů a navrhl vhodné opatření, které vedlo k rapidnímu poklesu poruchovosti na daném produktu. Dle mého názoru je práce po odborné stránce na velmi dobré úrovni a svým obsahem splňuje vytyčené zadání v celém rozsahu. V první části se diplomat zabývá popisem servisního střediska Motorola Brno včetně politiky jakosti a možných ukazatelů používaných v Motorole. V další kapitole se diplomat věnoval statistickým nástrojům, které byly následně použity v experimentální částo této práce. Tyto nástroje byly vzhledem k požadavkům velmi vhodně zvoleny. Další kapitola je věnována experimentální části, která je rozdělena do několika podkapitol. V první části byl z dat interní databáze vyhodnocen produkt s největší poruchovostí, byla zpracována analýza nejčastějších poruch a zjištěna příčina. Vzhledem ke zjištěným výsledkům byla velmi korektně zvolena nápravná opatření, která velmi efektivně přispěla ke snížení chybovosti tohoto produktu. Práce je členěna do 5 logicky navazujících kapitol a je zakončena přehledem použité literatury. Celkově má práce 64 stran z čehož experimentální část je zpracována na 38 stranách. Ŕešitel velmi vhodně zvolil rozdělení experimentální části. Dobrým způsobem bylo zvoleno grafické vyjádření dat získaných z interní databáze spolu se zpracováním výsledků. Rešitel využil spoustu názorných schémat a obrázků dokumentujících pracovní postupy a výsledky práce, na kterých vysvětluje podstatu problému. Tím je práce srozumitelnější. Po jazykové stránce je tato práce velmi těžko hodnotitelná vzhledem k jazyku ve kterém je napsaná (slovenština). Výběr studijní literatury se svým obsahem shoduje se zadáním práce. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny indexem od vlastních výsledků a úvah. Výsledkem práce je stanovení produktu s největší poruchovostí, identifikace jeho nejčastějších problémů a podrobná analýza . Dle získaných informací řešitel zpracoval analýzu přžíčin pro tento produkt, ze které vyhodnotil nejzávažnější faktory způsobující poškození tohoto produktu. Výsledkem této práce je snížení chybovosti z hodnoty 150 000PPM na hodnotu přibližně 50 000 PPM čímž potvrdil efektivnost použitých statistických nástrojů. Práce navazuje na dosavadní metody sledování jakosti produktů používané v Motorole. Řešitel dle uvedených metod identifikoval produkt s největší poruchovostí. Na základě těchto výsledků vyhodnotil vlivy, které danou poruchu způsobují a navrhl řešení, které přispělo ke snížení PPM daného produktu. Výsledky této práce lze velmi efektivně využít v oblasti posuzování problémových oblastí z hlediska jakosti výrobku, kvality oprav a způsobilost pracovníků k danným procesům. Přínos této práce je velmi důležitý pro samotnou firmu Motorola.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22234