ZELENKA, M. Řešení elektrických rozvodů v rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Jiří

Student zpracoval bakalářskou práci na téma Řešení elektrických rozvodů v rodinném domě samostatně s vhodným využíváním konzultací s vedoucím práce a za pomoci literatury uvedené v práci. Student přistupoval k řešení práce aktivně - nejprve shromáždil potřebnou literaturu, zejména relevantní normy, a poté vypracoval samotný projekt elektroinstalace v rodinném domě podle aktuálně platných norem. Na závěr provedl všechny požadavané kontroly navržené instalace. Práce byla splněna ve všech bodech a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Dostál, Lukáš

Předložená bakalářská práce má rozsah 58 stran plus 18 stran příloh, formálně je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do tří částí. První část popisuje požadavky norem na elektroinstalaci. Zde jsou podrobně popsány požadavky na elektrickou přípojku, vnitřní elektrické rozvody a jednotlivé místnosti. Druhá část se zaměřuje na ochranu. Zde je popsána problematika ochrany proti nadproudům, ochrana před úrazem elektrickým proudem a ochrana před účinky tepla s odvoláním na platné normy ČSN. Stěžejní část bakalářské práce je ve třetí části, kde je samotný projekt elektroinstalace, který je doplněn o technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a výpočty z programu Sichr v přílohách. Body zadání byly splněny ve všech bodech s velkou pečlivostí zejména v bodě dva a tři. Je jen velkou škodou, že samotný bod jedna je zpracován pouze prostým textem na jednu stránku a není více rozveden. Předložená práce svědčí o získaných znalostech v dané problematice a schopnosti vyhledávat informace v normách ČSN. Student si také osvojil práci ve výpočtovém programu SICHR. Práce je seřazena logicky a vazby na existující normy jsou v práci zřetelné. Výkresová dokumentace je jasná a čitelná. Práce svědčí o profesionálních schopnostech studenta bakalářského studia a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 62716