BUKOVSKÝ, P. Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na velmi dobré úrovni. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a ty v maximální možné míře zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na velmi dobré úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořáček, Jan

Předložená bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni a je zaměřena na návrh a výrobu prezentačního těžítka. Úvod práce obsahuje nadbytečné množství informací o historii frézování, kompletně převzaté z jednoho zdroje. V teoretické části je proveden rozbor technologie frézování a popis frézovacích strojů, který považuji za zbytečně rozvedený a rovněž přímo nesouvisí s řešeným tématem - např. popis příslušenství konzolových frézek, včetně univerzálního dělícího přístroje. Praktická část je zpracována přehledně, od tvorby modelu, až po samotnou výrobu těžítka. Návrh těžítka je však nepříliš originální, ale po technologické stránce je výroba provedena korektně až do poslední fáze. Finální podoba těžítka znázorněná na obr.4.7 mohla být alespoň zakótovaná, či vyfocená s nějakým měřítkem, aby byl zřejmý na první pohled její rozměr. Rovněž bych očekával u prezentačního předmětu následnou finální úpravu povrchu součásti. Z uvedených důvodů hodnotím práci známkou C, a protože splňuje všechny požadavky a cíle vytýčené v zadání, tak práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: - absence příloh, - kvalita snímků nástrojů, - nadbytečnost již zmíněných informací v rešeržní části práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 61686