GROM, M. 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Petr

Student se v bakalářské práci zabývá návrhem a realizací třífázového měniče určeného pro pohon stojanové vrtačky. V rámci práce byl celý měnič navržen, realizován a oživen. Student si během řešení práce osvojil postupy při návrhu měniče. Při návrhu postupoval velice samostatně a čerpal za svých znalostí, které jsou vzhledem k tomu, že se jedná o bakaláře, na velice dobré úrovni. Během řešení přistupoval k práci velmi zodpovědně a aktivně. U studenta oceňuji především samostatnost, velice dobré teoretické znalosti a píli, se kterou přistupoval k řešení práce.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Vašíček, Adam

Úkolem bylo navrhnout obvodové zapojení a desku plošných spojů třífázového střídače pro řízení otáček malého asynchronního motoru stojanové vrtačky, střídač realizovat a oživit. Předložená bakalářská práce dokládá, že student všechny body zadání splnil. Po formální stránce je práce na velmi slušné úrovni, srozumitelná, bez překlepů a logicky členěná. Rozsah práce (přibližně 28 stránek vlastního textu) je dostatečný. Po obsahové stránce je práce rovněž zdařilá. Obrázky i změřené průběhy jsou dostatečně komentovány a jasně čitelné. Autorovi bych však vytknul až příliš stručný zápis některých výpočtů a to na úkor jejich srozumitelnosti. Například v rovnici (4.4) na straně 28 je velikost amplitudy výstupního proudu měniče dělena dvěma, což je sice správně, avšak čtenáři z toho není příliš zřejmé, že je vlastně nejdříve dělena odmocninou ze dvou pro výpočet efektivní hodnoty výstupního proudu a ta poté dále dělena dvěma, protože se jedná vždy jen o jednu polovinu periody. V rovnici 4.20 se takto znenadání vyskytuje konstanta 1/pí, jejíž původ není bez hlubšího rozboru problematiky zřejmý. Celkově je práce na velmi slušné úrovni a rozhodně ji proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 62733