HLOUŠEK, P. Radíální nýtovačka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Foller, Bronislav

Přes relativně jednoduché zadání práce - konstrukce - vykazuje řadu nedostatků pro její uspěšné využití v praxi. Student přistupoval k práci formálně aktivně. Celkový výsledek hodnotím dostatečně - E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Hampl,, Štěpán

Předložená diplomová řeší konstrukční návrh jednoúčelového nýtovacího stroje. Toto zařízení patří mezi tvářecí stroje. Diplomant uvedl 4 možné konstrukční řešení své práce a zabývá se hodnocením jednotlivých variant. Podle mého názoru by bylo vhodnější použít místo zdlouhavého popisu toho, která varianta je lepší, jednu přehlednou tabulku. V 6. kapitole jsou uvedeny grafické výsledky výpočtu jednotlivých uzlů stroje pomoci FEA. Diplomant však k obrázkům neuvádí žádný bližší popis, bylo by zde vhodné uvést alespoň hodnotu bezpečnosti proti porušení materiálu. V 8. kapitole diplomant uvádí "Pro lineární vedení jsem navrhnul jednoduchý systém: šroubová tyč poháněná servomotorem". Diplomant se ale už dále vůbec nezabývá konkrétním návrhem a výpočtem pohonu, který by měl minimálně obsahovat: výpočet servomotoru, jeho vhodnou volbu, uvedení jeho přesného katalogového označení, dále volbu konkrétního pohybového šroubu a výpočet maximálního axiálního zatížení včetně výpočtu jeho životnosti. Dále zde diplomant uvádí, že zvolil lineární vedení: ROLON COMPACT RAIL, u kterého rovněž chybí konkrétní výpočet. Konstatování: "Životnost vedení vztahující se k poměrnému zatížení vychází od 100km " mně není jasná. Chybějící výpočty v této kapitole považuji za velký nedostatek a chtěl bych od diplomanta při obhajobě diplomové práce jeho vysvětlení. V celkovém shrnutí považuje diplomant stroj za bezpečný a funkce schopný. S tímto tvrzením bych si troufal nesouhlasit, obzvláště, když v této práci nebyly provedeny základní výpočty nutné pro správnou funkci. Po prohlédnutí výkresové dokumentace jsem také shledal nedostatky, které by měly značný vliv na celou funkci stroje - chybí spojka mezi servomotorem a pohybovým šroubem, diskutabilní je použití trubkového závitu (viz kapitola 8.1.) Samotná výkresová dokumentace vykazuje značné nedostatky (např. chybí měřítka a kóty hlavních rozměrů, chybné kótování a šrafování, nevhodné použití geometrických toleranci). V této DP chybí rovněž ekonomické zhodnocení a celkové posouzení navrhovaného stroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 12948