KOZDAS, O. Aktivátory mletí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Práce odráží poměrně velmi obsáhlou práci, kterou doktorand v rámci svého studia vykonal, stejně tak jako nadstradartní vědomosti, které v oblasti chemie má. Po formální stránce práce byla a stále ještě i po úpravách ne zcela odpovídá obvyklým zavedným pravidelům a zvyklostem, které jsou na dizertační práce kladeny. Přesto musím konstatovat, že doktorandova velká píle při vypracování své dizertační práce, objem vykonané práce a jeho úporná snaha dotáhnout svou práci až do stádia provozních zkoušek nalezených aktivátorů mletí klinkeru v cementárně je velmi sympatická, i když tyto zkoušky ve finálním jednání nebyly provozovatelem cementárny z bezpečnostních důvodů realizovány. Celkově hodnotím vypracovanou dizertační práci Ing. Kozdase stupněm velmi dobře.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Števulová, Naděžda

A. Aktuálnosť zvolenej témy Mletie ako proces zdrobňovania sa využíva v rozsiahlej sfére úpravy a spracovania surovín pre prípravu materiálov požadovanej zrnitosti a na modifikáciu reakčnej spôsobilosti prekurzorov. Pri cyklickom namáhaní za reálnych podmienok diskontinuálneho suchého mletia materiálov dochádza okrem zmien primárnej štruktúry a rozmeru častíc k opätovnému zhlukovaniu jemných častíc a k tvorge agregátov a/alebo aglomerátov ako aj nabaľovaniu častíc na mlecie telesá a stenu bubna, čo významne modifikuje makroskopické podmienky prenosu energie v mlyne. Práve použitím povrchovoaktívnych látok pri mletí sa eliminuje tento negatívny jav. Vzhľadom k tomu, že cement je najvýznamnejšia stavebná látka a ňou aj v budúcnosti zostane a proces mletia sa podieľa na celkových nákladoch výrazným podielom, považujem tému dizertačnej práce zameranú na experimentálne posúdenie vybraných typov priemyselne používaných aktivátorov mletia slinku Portlandského cementu za veľmi aktuálnu, mimoriadne dôležitú a potrebnú pre prax. Zvolenú tému doktorskej dizertačnej práce považujem za vysoko aktuálnu z hľadiska aspektu výroby cementu ako aj udržateľného stavebníctva. B. Ciele práce Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo navrnúť, zdôvodniť a experimentálne overiť možnosti použitia aspoň jedného nového typu aktivátora mletia akrylátového charakteru pre mletie vybraného typu slinku. Čiastkové ciele v experimentálnej oblasti boli orientované na mlecie skúšky slinku použitím zvolených typov priemyselne používaných aktivátorov mletia a hodnotenie vlastností mletých produktov. Ciele dizertačnej práce boli vytýčené v súlade so súčasnými svetovými výskumnými trendmi v danej oblasti. Na základe preštudovania jednotlivých častí dizertačnej práce a po konfrontácii s vytýčenými cieľmi konštatujem, že stanovené ciele dizertačnej práce boli splnené v plnom rozsahu. C. Zvolené metódy spracovania a postupy riešenia problému Dizertant pri riešení cieľov svojej práce zvolil správny postup riešenia vybraného problému. V prvej časti spracoval literárnu rešerš v danej problematike, kde sa sústredil na popis typov povrchov tuhých látok vytvorených pri mletí, na účinky povrchovoaktívnych látok (PAL) a na základe prehľadu poznatkov v oblasti aktivátorov mletia navrhol 3 látky s ich predpokladaným správaním sa v procese mletia. Táto časť je spracovaná dosť heslovite, čitateľ by očakával viac textu so zhodnotením správania sa jednotlivých PAL v procese mletia. Pre napĺňanie jednotlivých cieľov v experimentálnej oblasti využil laboratórny guľový mlyn pre prípravu práškových vzoriek trosky, slinku, belitového slinku, vápenca a tehly s prídavkom PAL a pre charakterizáciu vlastností produktov mletia využil granulometrickú anylýzu, NMR analýzu a SEM. Zvolený postup riešenia problematiky je správny a použité metódy hodnotenia vlastností meliva sú adekvátne. D. Zhodnotenie výsledkov dosiahnutých dizertantom Výsledky experimentov sú v práci spracované a diskutované v kapitole 6, ktorá tvorí takmer štvrtinu celej práce. Jednotlivé časti tejto kapitoly logicky nadväzujú, diskusia je príliš stroho vedená, ale interpretácia získaných výsledkov je správna. Chýba mi však konfrontácia výsledkov s publikovanými údajmi v danej oblasti (napr. mechanizmus). Práca rieši problematiku experimentálneho použitia vybraných dvoch typov aktivátorov (butylakrylát; 2-etylhexylakrylát) pri mletí slinku, trosky vápenca a tehly. Za hlavný výsledok práce považujem experimentálnu demonštráciu možnosti využitia butylakrylátu pri mletí slinku. Výsledky práce dizertanta sa stali podkladom pre formulovanie záverov v 7. časti práce. Prínos dizertanta pôvodnými výsledkami dosiahnutými v tejto práci vidím v oblasti využitia butylakrylátu pre mletie slinku a tehly. E. Význam pre prax alebo pre rozvoj vedného odboru Dizertačná práca má význam pre rozvoj vedného odboru . V oblasti praxe načrtáva cestu, kam by výskum aktivátorov mletia mohol smerovať. Význam dizertačnej práce Ing. Kozdasa pre rozvoj vedného odboru vidím v dosiahnutí poznatkov o zrnitosti produktov mletia a stavu povrchovej vrstvičky častíc za použitia butylakrylátu ako aj o predstave pôsobenia aktivátora v procese mletia slinku. F. Publikačná aktivita dizertanta Dizertant ako spoluautor vystupuje v dizertačnej práci len v 2 publikáciách, zatiaľ čo v autoreferáte uvádza 9 publikovaných prác, z ktorých 2 sú v časopisoch 7 v zborníkoch z konferencií. Publikačnú aktivitu Ing.Kozdasa považujem za primeranú. G. Formálna úprava dizertačnej práce a jazyková úroveň Štruktúru posudzovanej práce považujem za nie celkom vhodnú ( 7 kapitol), ale odhliadnuc od nedostatkov uvedených v texte, splňa dizertačná práca po obsahovej stránke atribúty doktorskej dizertačnej práce. Jazyková úroveň je dobrá, niektoré formulácie textu sú príliš strohé. Nedostatky uvedené v posudku neznižujú vedeckú a odbornú úroveň posudzovanej doktorskej práce. Záverečné zhodnotenie Posudzovaná doktorská dizertačná práca spĺňa všetky náležitosti záverečnej práce doktorandského štúdia. Touto dizertačnou prácou preukázal Ing. Ondřej Kozdas Šťastný schopnosť samostatnej vedeckej práce, preto odporúčam dizertačnú prácu prijať k obhajobe.

Navrhovaná známka

Otázky

Zámostný,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 41400