BUKSA, J. Polymerbetonový rám svislého soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Foller, Bronislav

Práce zpracovává atraktivní a velmi aktuální téma aplikace polymerních kompozitů v kostrukci rámů obráběcích strojů. Vzhledem k nedostatečnému rozsahu citace původních literárních zdrojů, vágních předpokladů a z toho plynoucích diskutabilních konsekvencí hodnotím práci práci dobře - C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Diplomant v úvodní části provedl literární a patentovou rešerši dané problematiky. Po té provádí srovnání původního a současného řešení analýzou pomocí MKP. V závěru je celá práce zhodnocena. Jak diplomant využil poznatky z literatury: Velkou část diplomové práce, zabírá rešerše z oblasti kompozitů. Tvoří zdařilé ucelené pojednání o dané problematice. Zejména oceňuji, že zcela správně jsou konstatovány vlastnosti polymerbetonových materiálů týkajících se jejich reakce na změnu teploty (str.17). Tento popsaný jev je různě a z různých důvodů zamlčován. Zvolený postup řešení: Zvolený postup řešení považuji za správný, logický a srozumitelný. Zejména je nutné ocenit provedené pružnostně-pevnostní výpočty a tepelné zatížení pomocí metody MKP. Dosažené výsledky, možnost praktického využití: Výsledky práce považuji za prakticky využitelné. Mám však následující připomínky: a) odlitky se nežebrují jenom z důvodů lepšího tlumení vibrací, ale i z důvodu pevnostního (str.26, 4 řádek od spodu); b) svařované konstrukce insertů (obr.33 str.29) jsou tvarově složité i když navazují na původní litinové řešení a je nutné provést tvarovou optimalizaci; c) složky zatěžovací síly Fz a Fx považuji vzhledem k tangenciální síle Fy za malé, protože běžně se volí pro tyto složky polovina hodnoty Fy (str.38); d) použitý pojem absolutní přesnost je příliš odvážný (str.50, ř.5). Vnější úprava a vzhled: Práce je graficky zpracována na dobré úrovni. Je v ní sice řada překlepů a složitých formulací (namátkou strana str.9 ř.4, str.27 ř.4), ale tyto nejsou nikterak na závadu díla a nesnižují jeho kvalitu po stránce obsahové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12949