SIGETOVÁ, M. Stanovení tenzidů v odpadech a odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

V předložené diplomové práci byla řešena aktuální problematika stanovení tenzidů v odpadních vodách a v kalech z čistíren odpadních vod. Pro stanovení těchto analytů v odpadních vodách použila studentka spektrofotometrickou metodu, která již byla optimalizována našem ústavu. Sledované analyty však nebyly dosud zjišťovány v kalech z ČOV a pro tuto část vypracovala jmenovaná v rámci řešení své diplomové práce preanalytický postup. Reálné vzorky odpadních vod hodnotila ze třítechnologicky odlišných čistíren odpadních vod, a to ČOV Brno-Modřice, ČOV situované na VFU Brno a z neutralizační stanice FCH VUT v Brně. Výsledky zpracovala pro přehlednost graficky a zhodnotila dopad tenzidů na životní prostředí. Cíle diplomové práce byly splněny, byl vypracován text na velmi dobré úrovni. Práci hodnotím stupněm "B" velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Repková, Martina

Diplomová práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách a kalu z čistírny odpadních vod. V teoretické části je uvedena charakteristika tenzidů s přihlédnutím na toxicitu a biodegradabilitu těchto látek, jejich klasifikace a přehled metod stanovení tenzidů. Je zde také popsána platná legislativa pro SR. V experimentální části se diplomantka věnuje metodice přípravy vzorků, které byly odebírány z ČOV Brno-Modřice, ČOV VFU Brno a také z neutralizační stanice FCH VUT v Brně. Vzorky odpadní vody byly měřeny spektrofotometricky podle platné ČSN normy. V následující kapitole Výsledky a diskuse jsou získaná experimentální data zpracována do grafické podoby a tabulek a následně diskutována. Závěr pak shrnuje nejdůležitější dosažené výsledky. Po formální stránce mám následující připomínky: Na str. 8 chybí odkaz, odkud byl použit obrázek, str. 15 chybí číslo rovnice, některé zkratky v textu nejsou uvedeny v seznamu zkratek (např. HLB, CID, EDTA,GSC, GLC,…). V seznamu zkratek je část zkratek pouze v anglickém jazyce, některé jsou i přeložené do slovenštiny, bylo by dobré to sjednotit. Na str. 26 je uveden přehled metod stanovení tenzidů, který považuji možná za příliš podrobný popis včetně obecného principu metod, vzhledem k tomu, že diplomantka se zaměřila pouze na spektrofotometrické stanovení vzorků. Po věcné stránce mám následující připomínky: Na str. 36 chybí u seznamu pomůcek a přístrojů přesné označení a typ přístroje, popř. výrobce, u chemikálií není uvedena čistota chemikálie a její výrobce. V kapitole 2.3 je uvedena podrobná platná legislativa SR, přestože vzorky byly odebírány na území ČR. Co se týká diskuse, doporučila bych podrobnější rozbor výsledků. Přes výše uvedené připomínky doporučuji diplomovou práci k obhajobě s výsledným hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 61192