WIRTHOVÁ, M. Reologie v technologii anorganických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlica, Jaromír

Studentka svědomitě plnila úkoly požadované pro splnění podmínek studia v DSP . V termínech absolvovala jednotlivé zkoušky a u státní doktorské zkoušky prokázala vysokou úroveň znalostí. Je experimentálně zručná a dobře organizovala svou vědeckou práci a přípravu experimentů a to nejen na pracovištích FCH , ale také v průběhu stáže v norském Trondheimu. Při zkouškách a vědeckých diskusích přispívá do tvořivé atmosféry.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Živica,, Vladimír

Cieľ dizertačnej práce a jeho aktuálnosť Cieľom dizertačnej práce bolo získať poznatky o reologických vlastnostiach kompozitných cementových zmesí. Štúdium reologických vlastností a možnosti ich cieľavedomého ovplyvnenia ,resp. programovania predstavujú oblasť rozhodujúcu pre vývoj a dosahovanú kvalitu úžitkových vlastností zatvrdnutých cementových materiálov. Preto adekvátny výskum – akým je aj výskum prezentovaný predloženou dizertačnou prácou – prispievajúci rozvoju poznatkov v tejto oblasti a zvyšovaniu efektívnosti využívania plastifikčných prísad je vždy potrebný a aktuálny. Skutočnosť zamerania dizertačnej práce na technológiu relatívne nových samozhutniteľných betónov , intenzívne sa vyvýjajúcu a používanú v posledných dvoch dekádach , aktuálnosť študovanej problematiky len zdôrazňuje a zvyšuje.Tento inovatívny druh betónu nevyžaduje pri ukladaní vibráciu.Čerstvá zmes je schopná samovoľne tiecť a dosahovať úplné zhutnenie zmesi aj za prítomnosti výstuže.Tieto výhodné vlastnosti sú významne závislé práve na v práci študovaných reologických parametroch. Postup riešenia a zvolené metódy spracovania Riešená problematika bola rozdelená na dve témy.Prvá téma sa týkala štúdia reologických vlastností samozhutniteľných betónov.Predmetom druhej témy bolo štúdium reologických vlastností kaší v závislosti na druhu použitého cementu ,vodnom súčiniteli a dávke superplastifikátora. Fundovaný experimentálny program bol založený na použití širokého spektra skúšobných metód umožňujúceho získavať spoľahlivé výsledky o študovaných faktoroch reolológie cementových systémov. Ako príklady použitej experimentálnej techniky možno uviesť skúšku konzistencie betónu sadnutím kužela BML,ConTec4 viskozimeter,reometer.Ale aj metódy štúdia ďalších vlastností zmesí , ako je ich mineralogické zloženie (rontgenová difrakčná fázová analýza) a morfológia (SEM mikroskopia). Zvolený experimentálný program podložený zodpovedajúcou experimentálnou prístrojovou bázou vytváral dobré predpoklady pre kvalitné riešenie problematiky a dosiahnutie výtýčených cieľov dizertačnej práce. Výsledky dizertačnej práce Predložená dizertačná práca predstavuje 165 stránkový elaborát , ktorý obsahuje 154 obrázkov, 64 tabuliek, zoznam 91 citovaných prác a 6 príloh. Výsledky dizertačnej práce predstavujú súbor pôvodných ,originálnych a prínosných poznatkov pre dotknutú vednú oblasť s potenciálom ich efektívneho využitia v skúšobníctve a hodnotení reologických parametrov zmesí určených pre výrobu samozhutniteľných betónov , ale aj reologických parametrov cementových materiálov vôbec. Doporučenie dizertačnej práce k obhajobe Predložená dizertačná práca prezentuje jej autorku ako pracovníčku schopnú pre vedeckú prácu. Doporučujem dizertačnú prácu prijať a po jej úspešnej obhajobe udeliť dizertantke podľa zákona č.111/1998 Sb.a vo znení dalších predpisov vedeckú hodnosť PhD- philosophiae doctor

Navrhovaná známka

Otázky

Palou, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 61188