POLAK, M. Protokol IPv6 v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Červenka, Vladimír

Student Martin Polak aktivně přistupoval k řešení problému. Bohužel odevzdaná práce obsahuje nadměrné množství gramatických chyb, nevhodné formulace („tenhle standard“, „128bitama“) a chybné překlady (TCP zásobník, keška, buffry, codového segmentu). Užívá nejednotné terminologie, zkratek bez definic, cizích slov a nejednotný zápis literatury. Dále chybí odkazy na obrázky, z nichž některé jsou nečitelné. V práci se objevují části zdrojového kódu bez vysvětlení. Praktická část práce byla splněna bezezbytku, ovšem zbylé body zadání splněny nebyly. Srovnání operačních systémů je provedeno bez dílčích a hodnotících závěrů, přičemž v některých podkapitolách je uveden pouze jeden zástupce. Jedná se o pouhý výčet jejich vlastností. Popis a výhody zvolené implementace rovněž nebyly dostatečně rozebrány z pohledu programátora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 33/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce F 4/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
61

Posudek oponenta

Komosný, Dan

Práce řeší přizpůsobení operačního systému Contiki pro senzorový uzel IRIS. Hlavní cíl práce, kterým byla implementace protokolu IPv6 na zadaný senzorový uzel, byl splněn. K práci mám několik zásadních výhrad. Celá práce je napsána nespisovnou češtinou. Česká slova nejsou správně skloňována. Anglické výrazy jsou nesprávně používány. Práce je plná překlepů. Vznikají tak slovní zkomoleniny, jako například "stacky", "activní", "kernel jádro", "debager", "stock protokolu". Dalších příkladů je v práci plno. Autor nesprávně používá terminologii při popisu komunikace v sítích. Vznikají tak někdy nesmyslné věty. Text v některých obrázcích není čitelný. V obrázcích jsou zároveň používána česká a anglická slova. Některé obrázky jsou zcela v angličtině, přitom jejich překlad do češtiny nepovažuji za náročný. Anglický abstrakt obsahuje velký počet gramatických chyb. Je v něm uvedeno i české slovo. Použitá literatura je dostatečná. Ve většině případů je citována podle normy. Vlastní zpracování práce je uvedeno na 10 stranách z celkového počtu 52. Přitom i na těchto 10 stranách jsou z velké části uvedeny výpisy obsahu standardních souborů. Vlastní přínos autora vidím jako minimální. Pro ověření funkčnosti autor použil vzorové aplikace, které jsou součástí operační systému. Tyto aplikace přitom nebylo potřeba nijak zásadně upravovat. Ocenil bych alespoň zhotovení nějaké vlastní aplikace pro demonstraci funkčnosti. Celá práce budí dojem, že byla narychlo přeložena z anglických textů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce 0/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 40005