MICHALÍK, L. Aplikace kapacitních snímačů v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Bakalářská práce je zaměřena na detailní testování kapacitních snímačů a jejich následnou aplikaci při vývoji audio zesilovače vlastní konstrukce. V rámci projektu student vytvořil optimální struktury ovládacích prvků z hlediska jejich spolehlivé funkce. Tuto část práce bude možné nadále používat jako reference při budoucích realizacích na UREL. Vytvořený audio zesilovač, který byl navržen, sestaven a testován v letním semestru byl úspěšně prezentován vedoucímu bakalářské práce. Dílčí prvky audio řetězce byly tvořeny integrovanými obvody s doporučenými zapojeními a jednou koupenou stavebnicí. Dle mého názoru je tento postup řešení bakalářské práce naprosto v pořádku. Textová dokumentace je velmi podrobná, s nadprůměrným rozsahem a bez formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem předzesilovače a koncového audio zesilovače, který je ovládán mikroprocesorem řady a jako ovládací prvky využívá kapacitní snímače. Práce má nadstandardní rozsah 105 stran. Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni a jednotlivé kapitoly na sebe navazují logicky. Pro konstrukci audio zesilovače student použil poměrně standardní integrované obvody TDA7439 a TDA7293, k jejichž řízení byl využit mikroprocesor ATmega16. Z mého pohledu je však stěžejní částí práce aplikace kapacitních snímačů MPR08x a řídící algoritmy audio zesilovače. Při hodnocení kvality realizace audio zesilovače postrádám měření harmonického zkreslení THD+N. Oceňuji velmi kvalitní konstrukční podklady a dokumentaci k realizovanému funkčnímu prototypu. Zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím výslednou známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 39248