JAROŠ, P. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Architektonická studie objektu vloženého do prostoru "Květné zahrady" má výrazný autorský rukopis a dokladuje výjimečnou tvůrčí kreativitu násobenou osobností autora. Objekt-studie je navržena s citem pro logiku prostoru a respektem k stávajícím, nejen uměleckým, artefaktům. Konstrukční a materiálové řešení je promyšlené, citlivě reagující na reálné možnosti stávajícího objektu velmi progresivní. Otázky a náměty k obhajobě: Předmětem rozpravy by mohlo být téma konstrukce obvodového pláště nově navrženého objektu a systém vnitřních komunikací /konstrukční řešení/ vzhledem k požadavkům "SHP".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student pracoval s velkou tvůrčí invencí a bezpečnou znalostí problematiky architektonické tvorby. Jeho přístup k řešenému úkolu byl velmi zodpovědný a zcela profesionální.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hrubý, Jan

Pozitivně hodnotím zájem o původní koncepci, respekt k historickému urbanistickému rozvrhu a snahu obsahově navázat na dominantní osy a původní hmoty. Z architektonického hlediska je cenné respektování výškových úrovní a jednotící prvky arch. konceptu, což přispívá k pocitu sounáležitosti řešených prostorů nejen mezi sebou, ale i ve vztahu k historickým částem. Jedná se tedy o vhodné a současné řešení, které ve svém důsledku bude pravděpodobně dobře fungovat. Venkovní divadelní scéna je architektonickým i provozním zpestřením řešeného prostoru. Výtkou jsou nešikovně řešená WC (personál ve vstupním objektu, kancelář ředitele). Dále pak řešený provoz velkého sálu v tzv. studeném skleníku. Propojení sálu a baru do jednoho celku neumožňuje nerušený současný provoz. Jsou nutností sendvičové zdi z pohledového betonu ? Není jednodušší materiálové řešení? K úvaze předkládám i zbytečně pestrou skladbu materiálů. Formální úroveň je dobrá. Jedná se výstižnou prezentaci autorových myšlenek s obvyklými vizualizacemi. Přínosné jsou přiložené barevné skicy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Pozitivně hodnotím zájem o původní koncepci, respekt k historickému urbanistickému rozvrhu a snahu obsahově navázat na dominantní osy a původní hmoty.
Architektonické řešení A Cenné je respektování výškových úrovní a jednotící prvky arch. konceptu.
Provozní řešení B Vhodné, současné řešení, které ve svém důsledku bude pravděpodobně fungovat. Venkovní divadelní scéna je architektonickým i provozním zpestřením řešeného prostoru. Výtkou jsou nešikovně řešená WC (personál ve vstupním objektu, kancelář ředitele).
Technicko konstrukční řešení B Jsou nutností sendvičové zdi z pohledového betonu ? Není jednodušší materiálové řešení? K úvaze: není v projektu zbytečně pestrá skladba materiálů?
Formální úroveň A Formální úroveň je dobrá. Jedná se výstižnou prezentaci autorových myšlenek s obvyklými vizualizacemi. Přínosné jsou přiložené barevné skicy.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22944