MATULOVÁ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Práce je velmi ambiciózní, ale také kultivovanou prezentací snahy autorky vepsat do prostředí své tvůrčí představy o řešení zadaného tématu. Zároveň předkládá výsledky práce s vysokým stupněm promyšlenosti a propracovanosti. Otázky a náměty k obhajobě: Popište , jaké možnosti oddechu, relaxace a případného jiného vyžití nabízí váš návrh objektu, jaké funkce uvažujete v případném druhém objektu , stavěném ve 2.etapě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Výrazným rysem přístupu studentky ke zpracování zadaného úkolu je vysoký stupeň samostatnosti a od počátku rozvíjené jasné vlastní představy o koncepci řešení, jakož i pochopení správné pozice architekta jako nositele koncepční myšlenky
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Rovněž tato práce se vyznačuje velmi výrazným architektonickým konceptem s jasnou filozofií návrhu a čistým provozně dispozičním schematem. Grafická úroveň práce je rovněž velmi vysoká. Autorka s přehledem splňuje zadané úkoly a prokazuje schopnost postoupit do další fáze odborné přípravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - urbanistický koncept je jasný, účelný a plně funkční, respektuje specifika řešeného území - logicky se vypořádává i s takovou problematikou, jako je řešení nároží v městském prostoru
Architektonické řešení A - zajímavě může působit výrazné otevření společenských prostor v nárožní poloze prostřednictvím velké prosklené stěny - na druhé straně diskutabilní je zvolená barevnost fasád – tmavě zelená. Objekt tak působí mnohem příjemněji v černobílé grafice výkresů pohledů
Provozní řešení A - velkoryse je navržen provoz menzy a ostatních společenských prostor - za problematické považuji komunikační napojení prádelny ve 3.NP na víceúčelový sál - byl zvolen velmi příjemný koncept ubytovacích buněk, navíc snadno přestavitelných na byty - sympatický nápad je osazení letního baru na střeše objektu - zákres zóny přípraven a skladů vyvolává dojem, jakoby se do některých místností muselo procházet přes jiné, např. do skladu nápojů přes hrubou přípravu brambor a podobně
Technicko konstrukční řešení A - problematická je poloha sloupu uprostřed odbočovacího pruhu nájezdu k autovýtahům v 1.NP
Formální úroveň A - nesporným kladem práce je detailní propracování řešení obytné buňky - popisky a legendy ve výkresech jsou špatně čitelné - grafická a adjustační úroveň práce je velmi vysoká
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 39641