ČECH, O. Vliv namáhání alkalických akumulátorů na jejich parametry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Diplomant zpracoval diplovou práci, vníž sledoval vliv namáhání alkalických akumulátorů na jejich parametry a vliv přídavky hydroxidu lithného v elektrolytu. Pracoval aktivně a iniciativně . Jím navržená aparatura slouží k měření nabíjecích a vybíjecích procesů elektrochemických zdrojů a také elektrochemických superkondenzátorů. Umožní porovnávat účinnost nabíjení při různých proudových zatíření laboratorních systémů. Práce má dobrou grafickou úroveň. Vytkla bych jen chybějící číslování stránek za str.38. Dotazy: Co znamená vybíjení proudem 0,1 C ( obr.32 ) nebo 0,6 C ( obr.33) ? Tyto připomínky nesnižují příliš jinak velmi dobrou práci. Napětí naprázdno je termín a píše se dohromady. Doporučuji přijmout ji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře Práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotím stupněm

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Vrbický, Jiří

Pan Bc. Ondřej Čech se ve své Diplomové práci zabýval zkoumání elektrodových hmot alkalických akumulátorů a jejich vlastností za ztížených podmínek. Diplomová práce je vypracována v rozsahu 49 stran včetně seznamu použité literatury, což považuji za dostačující. Práce je rozdělena do hlavních dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce je zpracována důsledně s podrobným popisem různých typů alkalických akumulátorů, chemických procesů při nabíjení a vybíjení, dále je zde rozebrána konstrukce alkalických akumulátorů, jejich chování za provozu a odezvy na změnu provozních podmínek. V praktické části je uvedeno měření vlivu přítomnosti hořčíku v elektrodové hmotě. Další značné část práce je věnována přípravě měřicího zařízení, konstrukci měřicí aparatury. Je zde popsána realizace měřicí elektroniky a tvorba programu pro zatěžování měřených elektrod a sběr dat. Následně jsou popsány naměřené výsledky při testování elektrod alkalického akumulátoru za zvýšené teploty, vliv teploty na samovybíjení a vliv přítomnosti lithia v elektrolytu. Práci bych vytknul chybějící popis měřicí metody cyklické voltametrie. Čtenář neseznámený s touto metodou nemůže interpretovat naměřené výsledky a celkový přínos tak může být nižší. Student v práci ukazuje dobré znalosti nejen problematiky alkalických akumulátorů, ale i schopnost samostatné tvorby měřicí elektroniky na míru řešenému problému a dokonce vytvoření obslužného software pro testování akumulátoru a záznam dat. Použitá literatura obsahuje i cizojazyčné tituly. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě hodnotím stupněm A, tj. výborně.) Ing Jiří Vrbický

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 22670