OKROUHLÝ, P. Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Havířově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Superatová, Alena

Celkově práci doporučuji k obhajobě s hodnocením "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Drobné nesrovnalosti v uvedení platnosti právních předpisů, v termínech a definicích.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Nesprávně zvolená tabulka z přílohy 18a OV na str. 49, nesprávně stanoven procentuální rozdíl např. str. 50, 52 atd., chybí komentář u koeficientu K4, který není v rozmezí stanoveném vyhláškou, drobné chyby ve výpočtech, nezohlednění opotřebení při stanovení obvyklé ceny.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň práce je dobrá.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Dobrý přínos pro teoretickém využití, praktické využití je sníženo nesprávnými výpočty.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Nesprávně označeny citace jak přímé, tak nepřímé, chybí odkazy na strany z pramene čerpání, neúplný seznam literatury.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Celková úprava práce je na dobré úrovni, kterou snižují pravopisné chyby, překlepy a špatné mluvnické obraty.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lorencová, Marie

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením "dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Student se ve své práci v souladu se zadáním věnuje stanovení rozdílu cen garáží u rodinného domu v Havířově. Diplomová práce je úplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Přístup autora k řešení diplomové práce je přiměřený. Teoretická i praktická část je vypracována v rozsahu a na úrovni odpovídající zvolené problematice, avšak s níže uvedenými nedostatky.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Celkové zpracování diplomové práce je na dobré úrovni. Autor práce postupoval systematicky. V teoretické části vysvětlil pojmy a metody ocenění potřebné pro pochopení dané problematiky, vyskytuje se zde však několik nedostatků. Např. na str. 12 je uvedena citace: „Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí trvalým základem“. Definice dle občanského zákoníku však užívá pojem „pevný základ“. Na str. 23 je uvedeno: „Zde cituji samotný zákon“, přitom je zde citace § 8 oceňovací vyhlášky. U popisu koeficientu Kp na str. 23 je vysvětlen koeficient Ki. Příklad na str. 41 není vhodně zvolený a dostatečně vysvětlený. V praktické části jsou použity správné metody pro ocenění garáží u rodinného domu, doplněné komentáři a názory autora práce. V práci jsou zjišťovány ceny garáží nákladovým i porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky v několika variantách. Autor provedl průzkum trhu, sestavil databázi s nabídkovými cenami garáží v Havířově, na jejímž základě stanovil obvyklou cenu garáže typické pro lokalitu Havířov-město a také stanovil cenu rozpočtem. V práci se autor věnoval i výsledným cenovým rozptylům u nákladového a porovnávacího způsobu ocenění dle oceňovací vyhlášky a opotřebení. Výsledné hodnoty vzájemně porovnal.
Obtížnost a správnost řešení C Autor se při výpočtech dopustil několika chyb. Při ocenění garáží porovnávacím způsobem používal při stanovení indexu polohy tabulku č. 2 z přílohy č. 18a, která je však určena pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, namísto tabulky č. 6 z téže přílohy. Při stanovení rozdílů výsledných cen nevhodně volil základ, ke kterému vztahoval procentuální rozdíl, pouze v kapitole 4.8.3 je toto stanoveno správně. Na str. 67 je nesprávně uvedena hodnota -0,01 pro kritérium jinde neuvedené – významně snižující cenu. Graf na str. 69 neobsahuje stejné hodnoty, jako jsou ve výpočtu na téže straně. Při rozboru opotřebení autor předpokládá, že obvyklá cena garáže se nebude se zvyšujícím se opotřebením měnit, což však není v praxi běžné.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Vzhledem k výše popsaným nedostatkům v teoretické i praktické části je přínos práce pro odbornou veřejnost omezený.
Odborná jazyková úroveň C V práci se vyskytují jazykové nedostatky: na koncích vět chybí tečky; za paragrafy chybí mezery; místo Kč uvádí kč; místo standard píše standart; u předpisu nesprávně uvádí označení „vyhláška 3/2008“ namísto „vyhláška č. 3/2008 Sb.“; a další. U označení pozemků autor uvádí pouze parcelní číslo, chybí katastrální území. V některých větách v práci nejsou použity správné tvary slov, a tudíž se věty stávají nesrozumitelnými.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Na konci citací (přímých i nepřímých) postrádám v odkazu na pramen údaj o tom, ze kterých stran dané literatury je čerpáno. V některých částech práce odkaz na pramen zcela chybí (např. str. 15, 18, 26). Některé přímé citace v práci nejsou vyznačeny kurzívou a uvozovkami, např. str. 15 – budova, součást věci. V seznamu použitých zdrojů je 2× uveden zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, chybí zde zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, přitom na straně 12 je uvedena definice obvyklé ceny dle zákona o oceňování majetku a i v dalších kapitolách práce je na zákon odkazováno, dále chybí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V seznamu literatury postrádám u předpisů informaci, že se jedná o jejich platné znění. U obrázků a tabulek chybí uvedení, že se jedná o vlastní tvorbu, popř. odkaz na jejich zdroj. U grafů chybí popisy os, včetně jednotek. Obsah práce je nepřehledný. U tabulek autor používá nejednotné orámování.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63011