AMBROŽOVÁ, A. Statistická analýza ekonomických rizikových faktorů organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Karpíšek, Zdeněk

Diplomantka zadání splnila v celém rozsahu. Nad rámec zadání vypracovala statistické prognózy vývoje dominantních rizikových ekonomických a provozních ukazatelů daného zdravotnického zařízení. Získané výsledky jsou velmi kvalitní a jsou nesporně přínosem pro praktické aplikace v dané oblasti. Diplomantka měla výbornou pracovní morálku, byla iniciativní, aktivní a soustavná. Dokládá to také řada výpočtů při zpracování velmi rotsáhlé databáze statistických údajů, jejichž cenné výsledky jsou zaznamenány na priloženém CD. Řešení popsané v práci není rutinní a vyžadovalo intenzivní studium literárních zdrojů a problematiky rizikových ekonomických, provozních a direktivních faktorů ve zdravotnictví. Pro obhajobu diplomové práce předkládám tyto otázky: 1. Jaké další statistické metody by bylo vhodné v takovém zdravotnickém zařízení použít? 2. Jaká razantnější opatřeni byste v případě nedostatku financí doporučovala a jaká by mohla mít důsledky na analyzované ukazatele?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomantka splnila cíle práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část a statistické zpracování jsou adekvátní složité problematice konkrétních rizikových faktorů ve zdravotnickém zařízení.
Odborná úroveň diplomové práce A Komplexní řešení prezentované v práci dokládá jednoznačně její vysokou odbornou úroveň.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je přínosem pro hodnocení dominantních rizikovýc faktorů podobných zdravotnických zařízení a přináší podněty pro rozvoj statistických metod.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace literárních zdrojů i jejich přehled odpovídají plně požadavkům.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je i po formální stránce velmi kvalitní, je vybavena potřebnými grafy a tabulkami, a odborná jazyková úrověň je velmi solidní.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sylva, Šujanová

Diplomová práce je aktuální a velmi obsáhlá. Cílem práce bylo popsat současné rizikové faktory ve zdravotnictví a navrhnout řešení, což se autorce zdařilo. Zpracování je na velmi dobré úrovni, a to jak po stránce odborné, tak i jazykové. Autorka se dobře zorientovala ve složité problematice zdravotnictví. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63019