KAMPAS, T. Návrh počítačové sítě pro dřevozpracující podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Dobrá práce, svým návrhem správně reaguje na potřeby uživatele s dlouhodobým výhledem. Je použitelná jako výchozí bod pro vypsání výběrového řízení na dodavatele sítě. Doplňující otázka: Pokuste se specifikovat, jaké požadavky by mělo obsahovat vypsání výběrového řízení na dodavatele sítě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zejda,, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na modernizaci počítačové sítě v rámci dřevozpracujícího podniku. Práce studenta Tomáše Kampase je zpracována na odborné úrovni. Student text vhodně člení do jednotlivých kapitol, srozumitelně popisuje jednotlivé kroky modernizace sítě a naplňuje tak vytyčené cíle práce. Ohledně formálních úprav bych upozornil na některé nevhodně formulované věty, které se v práci sporadicky objevují. Student prokázal samostatnou práci při řešení požadavků modernizace počítačové sítě zadavatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63023