TRLICA, M. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí získaných převážně v průběhu svého studia. Práce obsahuje konstrukční návrh a výpočet pojezdového mechanismu jeřábové kočky s nosností 12500 kg. Práce pana Trlici je však poněkud nevyvážená. Text práce obsahuje téměř výhradně výpočtové vztahy bez takřka jakýchkoliv vysvětlujících komentářů. Zejména je na závadu to, že v práci chybí komentáře k volbě některých výpočtových vztahů, volbě drtivé většiny různých koeficientů a součinitelů, přehlednosti neprospívá ani to, že uvedený seznam veličin a zkratek neobsahuje všechny hodnoty (např. K z rovnice 3.1) a nebo je uvádí nepřesně (veličina t z rovnice je v seznamu uváděna jako t1). Dále mám k práci ještě tyto výhrady: - v práci jsou drobné přepisy, - z výkresu sestavy není patrný způsob uložení kol. Chybí zvětšené detaily, - na výkrese pojezdového kola není jasný důvod příliš nízké drsnosti otvoru v náboji ani na jeho čele. Předložená práce nebyla nijak obtížná, přesto je v ní řada výše uvedených drobnějších i závažnějších chyb jak formálního, tak i věcného charakteru. I přesto má práce vyhovující úroveň a je v souladu se zadáním. Marek Trlica tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Práce studenta se má zabývat pojezdovým mechanismem jeřábové kočky. Dle zadání měl student provést 1) koncepci navrženého řešení; 2)funkční výpočet zařízení a návrh jednotlivých komponent; 3) pevnostní výpočet a další výpočty. 1) Koncepční návrh byl velmi stručně shrnut do kap.2 v rozsahu jedno schéma s popisky a jeden odstavec. Pojezdový mechanismus na schématu nemá žádné návrhové rozměry, není uvedena jiná možnost pohonu, prvky mechanismu jsou navrženy v obecné rovině. 2) Výpočet zařízení je uveden hodnotově správně, problematické jsou však dosazené hodnoty do vzorců, které postrádají citaci zdrojů (str. 2, 3, 4, 5 a 6 – hodnoty součinitelů, brzdného momentu a času a některých rozměrů ze schématu pojezdu). Dále ve výpočtu autor užívá stejnou symboliku pro více na sobě nezávislých parametrů (k=str. 3 a 5; d= str. 8). Návrh jednotlivých komponent je nedostatečný (motor = výkon + rozměry+ charakteristiky, ložiska – uvedeno jen soudečková, ale bez typu a rozměrů, spojky, kolo vyrábí, není Hertzův dotykový tlak) 3) Pevnostní výpočet obsahuje hřídele pohonu. Hodnotově odpovídají výpočty dosazeným hodnotám, ale jsou opět nepřehledné kvůli symbolice a nejsou uvedeny zdroje informací některých hodnot. Při hodnocení výsledku u některých napěťových hodnot počítaných pro statické namáhání student nebral v úvahu vliv cyklického namáhání, únavy a životnosti u jeřábů. Celkově je textová část práce velmi stručná, citace zdrojů chybějí u podstatné části hodnot. Symbolika je jednotvárná a špatně rozlišitelná. Výkresová část práce obsahuje sestavu jeřábové kočky a pojezdové kolo hnací. K této části práce mám výhrady jen k rámu, zejména ke spojení dvou hlavních nosníků pojezdu. S uvedenými výhradami doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 37398