KERNDL, T. Strategie zavedení elektronického obchodu na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Zuzana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing. Lucie Jakešová.

Celkově na mě práce působí celistvým, upraveným dojmem. Práce je logicky uspořádána, odpovědi na dané body jsou smysluplné a věnují se dané problematice. Přínos navrhovaných řešení v praxi je zde na první pohled patrný – autor podává nejen návod, jak nejlépe aplikovat elektronický obchod na trh, ale zároveň uvádí, jaký dopad budou mít navrhovaná řešení pro konkrétní společnost Agroservis Holý. Výhodou dále zůstává, že v budoucnosti lze tyto návrhy implementovat i na společnosti s podobnou strukturou. Z dané bakalářské práce je patrné, že autor se o tuto aktuální problematiku zajímal a byl schopen navrhnout taková řešení, která zajistí nejen rozvoj společnosti, ale i její zviditelnění na trhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63038