KADERKA, J. Zjištění ceny rodinného domu a posouzení, zda sjednané pojištění pokryje případnou totální škodu v Letovicích a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubanová, Michaela

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání a na požadované úrovni. Práce je vypracována adekvátně zvolenými metodami. Přístup k tématu je komplexní. Závěry práce jsou korektní a autor prezentoval své názory v dostatečném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část byla zpracovaná na dobré úrovni, s potřebnými podklady a materiály a vhodnými citacemi z literatury.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Vstupní data byla zpracována seriózně, byla shromážděna a vyhodnocena databáze srovnatelných nemovitostí o 17-i prvcích. Použity jsou adekvátní metody ocenění a vyhodnocení výsledků. Analytická část byla zpracována na základě teoretické části, vlastních zkušeností, konzultací s vedoucím práce a odborníky z oblasti pojišťovnictví v potřebném rozsahu tak, aby zajistila podklady pro splnění zadaných cílů.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň je odpovídající a dokazuje, že se autor sám zadanou problematikou detailně zabýval a že ji pochopil do té míry, aby mohl úspěšně řešit zadané úkoly.
Přínos pro praktické i teoretické využití A V současné době je vhodné se problematikou oceňování nemovitostí pro účely pojišťovnictví podrobněji zabývat, a to jak po teoretické stránce, tak po praktické stránce, což tato práce bezpochyby splnila. Její teoretické i praktické výsledky lze využít pro účely pojišťovnictví, aby nedocházelo k situaci, kdy výše pojistky nepokryje skutečnou škodu na nemovitosti.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Při zpracování diplomové práce prokázala autor schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Nebyly shledány výrazné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava práce je na dobré úrovni, je vhodně doplněna tabulkami. Text je bez výraznějších stylistických chyb.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daňhel, Petr

Diplomová práce je zpracována po formální stránce na odpovídající úrovni. Práce je zpracována pečlivě a komplexně. Student jak v teoretické, tak především v praktické části plně splnil zadání a cíl práce a v závěru prezentoval své názory odvozené na základě dosažených výsledků. Celkově práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63069