PROCHÁZKA, P. Analýza vlivu zateplení na cenu bytového domu v Třebíči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tesařová, Zdeňka

Rozsah práce je velký, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, je popsána lokalita, jsou uvedeny potřebné podklady a vhodné citace z literatury. Přesto jsou výsledky prezentovány přehledně, s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů. Práce je vypracována svědomitě nad rámec zadání a může být dobrým vodítkem i pro laickou veřejnost. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována ve velkém rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část byla zpracovaná velmi podrobně, bylo využito vhodných podkladů a materiálů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Autor práce shromáždil rozsáhlý soubor vstupních dat a seriózně jej vyhodnotil.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je obsáhlá a na výborné odborné úrovni, v práci jsou použity informace i ze stavební fyziky.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínosné je zpracování postupu zohlednění zateplení v ceně bytového domu, s důrazem na různý počet podlaží.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Při zpracování diplomové práce prokázal autor schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Výsledné hodnoty jsou názorně prezentovány v grafech.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

V průběhu zpracování diplomové práce autor musel prokázat znalosti nejen z oceňování, ale i ze stavební fyziky a ekonomie. Práce je vypracována svědomitě, v dostatečném rozsahu, pro metodu přímého porovnání byly sestaveny obsáhlé databáze o 12×10 bytech. Výsledky jsou prezentovány přehledně a závěry práce jsou správné. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracovaná v souladu se zadáním, v dostatečném rozsahu.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k dosažení cíle je adekvátní, teoretická část byla zpracovaná podrobně, na dobré úrovni.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Použité metody jsou běžně užívané, podklady byly zpracovány pečlivě, pro metodu přímého porovnání bylo sestaveno 12 databází o cca 10 bytech, a to včetně posouzení výskytu extrémů.
Obtížnost a správnost řešení A Celkový přístup je po odborné stránce správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce podává informaci o aktuální tržní ceně bytových domů v Třebíči a především poskytuje přehled o možném způsobu posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu.
Odborná jazyková úroveň B Autor používá odborné termíny ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna tabulkami a grafy. Text je bez stylistických chyb.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63067