NOVÁK, J. Jednoválcový kompresor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Student pracoval na tématu samostatně, požadavky zadání jsou splněny . Výkresová dokumentace má drobné formální nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nohál, Libor

Práce splňuje hlavní stanovené cíle. V kap. 2 bych očekávál rozsáhlejší analýzu stávajících produktů z hledika konstrukčního řešení. V kap. 5 je výběr vhodné konstruční varianty omezen pouze na volbu polohy tlakové nádoby, očekával bych rozbor více konstrukčních uzlů kompresoru. Předložená výkresová dokumentace odpovídá požadované kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37394