KUSYN, P. Píst zážehového přeplňovaného motoru 2.0L [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem pana Petra Kusyna bylo provést konstrukční návrh pístu pro přeplňovaný zážehový motor. Student musel provést podrobný rozbor sil, které na píst působí a navrhnout možná konstrukční řešení k jejich snížení. Na závěr student provedl pevnostní analýzu navrženého pístu. Při řešení práce student postupoval samostatně, aktivně využíval konzultace a uplatnil znalosti získané během studia na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Všechny požadavky zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradávka, Marek

Diplomová práce pana Petra Kusyna se zabývá pístem zážehového přeplňovaného motoru. V úvodní části se diplomant věnuje popisu motoru pro který je píst navržen. Kapitola je velmi pečlivě zpracována včetně všech potřebných citací. Kapitola 4 se zabývá analýzou kinematiky a dynamiky klikového ústrojí. Na závěr je provedena pevnostní analýza pro „sériové“ provedení pístu. Z důvodu snížení boční síly působící na píst provedl student v kapitole 6 návrh možných konstrukčních změn. Jako nejvhodnější se jeví vyosení klikového mechanismu resp. vyosení pístního čepu. Na závěr student provedl zhodnocení napjatostí analýzy. Je ovšem velmi diskutabilní, zda hodnota bezpečnosti k mezi kluzu 1,1 je pro daný píst dostatečná. Bylo by vhodné analyzovat, zda těchto hodnot napětí bylo dosaženo v místě s tahem, nebo tlakem. V případě tlaku by se dala předpokládat pouze lokální deformace, ale ne destrukce. V rámci řešení diplomové práce student prokázal konstrukční schopnosti při řešení konkrétních úloh. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63080