PEROUTKA, T. Jaderná energetika v ČR a ve světě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Práce odpovídá bodům zadání. Dle osnovy autor popisuje situaci v oblasti vývoje a využití jaderné energetiky ve světě a v ČR. V práci jsou uvedeny a popsány jednotlivé typy jaderných reaktorů, a to včetně možností jejich dalšího vývoje. Podrobně je zde také popsán systém zpracování jaderných odpadů a jaderného paliva. V závěru práce se autor pokusil o sestavení energetické koncepce postavené na jaderné energetice. Připomínky a otázky: - v práci je velké množství didaktických chyb - jsou nedostatečně uváděny odkazy na zdrojovou literaturu - v práci jsou použity rozdílné styly formátování základního textu - jakou veličinou je charakterizován průběh štěpné řetězové reakce? - v jakém technologickém zapojení by měla být jaderná elektrárna využitelná pro dodávku tepelné energie - jaký typ reaktoru je u těchto JE využíván?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Bartošík, Tomáš

Práce začíná historickým vývojem jaderné energetiky, který je dále rozšířen o vývoj podle druhu reaktoru v kapitole 7. Následující část - porovnání a posouzení možnosti stavby jaderných zdrojů je vypracována stručně, ovšem obsahuje základní informace. V práci je velmi dobře zpracována problematika jaderných odpadů. Poslední bod zadání je rozveden v kapitole Návrh energetické koncepce. Bakalářská práce je po slohové stránce na dobré úrovni, přesto použité fráze a slovní obraty jsou často neodborné a neformální, tedy pro takový dokument nevhodné. Dalším nedostatkem je velké množství gramatických chyb a překlepů. Grafická úprava práce je výborná, ovšem systém citací je velmi často chybný, matoucí a ve většině případu naprosto chybí. Seznam použité literatury neodpovídá normě. Práce je poměrně dobře logická strukturovaná, ale až na výjimečně nevhodně zařazené odstavce. Po obsahové stránce práce splňuje všechny body zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 32906