ŠTANTEJSKÝ, M. Posouzení vhodnosti vybraných metod ocenění rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí s důrazem na občanskou vybavenost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce se obsáhleji zabývá občanskou vybaveností v obci a především možným vlivem na cenu rodinných domů. K tomuto předmětu zkoumání přistoupil autor předložené práce komplexně, a pro každou kategorii uvádí podrobné členění a popis. V závěru práce je uvedeno přehledné zohlednění míry občanské vybavenosti v lokalitách s oceňovanými rodinnými domy vč. grafu a slovního objasnění rozdílů. V analytické části jsou použity téměř všechny metody vhodné pro ocenění rodinného domu, nebylo opomenuto ani variantní ocenění venkovních úprav zjednodušenou metodou. Obsáhlá databáze o 20-ti prvcích byla prověřena, zda neobsahuje extrémní hodnoty. Pro co nejobjektivnější vyhodnocení cen byl proveden doplňující přepočet na jednotkovou cenu, aby byl vyloučen vliv různé velikosti objektů. V závěru práce je uvedeno, zda a do jaké míry použité metody umožňují zohlednit občanskou vybavenost obce. Závěry práce jsou korektní a autor prezentoval své názory v dostatečném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Levstek (Bradáčová), Šárka

Student splnil cíl diplomové práce. Uvítala bych více vlastních úvah. Práce je vypracována svědomitě a v dostatečném rozsahu. Úroveň zpracování teoretické části je na dobré úrovni. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, přehledná s velmi pěknou grafickou úpravou. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Obtížnost a správnost řešení B
Odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63096